Aktualności

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową poświęconą 120-​letniej działalności PZHK

5 marca 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe, ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z re­gu­la­mi­nem kon­kur­su or­ga­ni­zo­wa­ne­go z oka­zji ob­cho­dów 120-​lecia Polskiego Związku Hodowców Koni, któ­ry ad­re­so­wa­ny jest do stu­den­tów uczel­ni wyż­szych koń­czą­cych stu­dia I lub II stop­nia w ro­ku aka­de­mic­kim 2015/​2016.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę dyplomową
poświęconą 120-​letniej działalności Polskiego Związku Hodowców Koni

 1. Organizatorem Konkursu jest Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie.
 2. Celem kon­kur­su jest udo­ku­men­to­wa­nie 120-​letniej dzia­łal­no­ści PZHK w for­mie opra­co­wa­nia na­uko­we­go, któ­re bę­dzie mo­gło być wy­ko­rzy­sta­ne ja­ko ma­te­riał źró­dło­wy przez PZHK.
 3. Do Konkursu moż­na zgła­szać pra­ce ma­gi­ster­skie, in­ży­nier­skie i li­cen­cjac­kie na­pi­sa­ne zgod­nie z wa­run­ka­mi sta­wia­ny­mi opra­co­wa­niom na­uko­wym, któ­re oce­nio­ne zo­sta­ły co naj­mniej na oce­nę do­brą (zgod­nie z za­sa­da­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi na da­nej uczelni).
 4. Pracę na Konkurs zgła­sza­ją wspól­nie au­tor i pro­mo­tor (pod kie­run­kiem te­go sa­me­go pro­mo­to­ra nie mo­że być zgło­szo­nych wię­cej jak 2 prace).
 5. Konkurs ad­re­so­wa­ny jest do stu­den­tów uczel­ni wyż­szych (pu­blicz­nych i nie­pu­blicz­nych) na któ­rych te­go ro­dza­ju te­ma­ty­ka mo­że być przed­mio­tem opra­co­wa­nia na­uko­we­go bę­dą­ce­go pod­sta­wą ukoń­cze­nia stu­diów I lub II stop­nia w ro­ku aka­de­mic­kim 2015/​2016.
 6. Prace moż­na nad­sy­łać do 31 paź­dzier­ni­ka 2016 ro­ku na ad­res: Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie, ul. Koszykowa 60/​62 m.16, 00-​673 Warszawa.
 7. Prace na­de­sła­ne na Konkurs oce­nia­ne są wspól­nie (bez po­dzia­łu na pra­ce ma­gi­ster­skie, in­ży­nier­skie, li­cen­cjac­kie) przez 3-​osobowy Sąd Konkursowy po­wo­ła­ny przez Prezydium Zarządu PZHK.
 8. Podstawowym kry­te­rium oce­ny prac bę­dą ich wa­lo­ry na­uko­we (głów­nie po­znaw­cze i apli­ka­cyj­ne zna­cze­nie uzy­ska­nych wy­ni­ków) do­ku­men­tu­ją­ce 120-​letnią dzia­łal­ność Polskiego Związku Hodowców Koni.
 9. Przewiduje się na­stę­pu­ją­ce nagrody:
  I – w wy­so­ko­ści 2000 PLN
  II – w wy­so­ko­ści 1500 PLN
  III – w wy­so­ko­ści 1000 PLN
 10. Promotorzy na­gro­dzo­nych prac otrzy­ma­ją na­gro­dę pie­nięż­ną w wy­so­ko­ści 1000 PLN.
 11. Sąd Konkursowy, w za­leż­no­ści od me­ry­to­rycz­ne­go po­zio­mu prac i ich przy­dat­no­ści dla PZHK, ma pra­wo do in­ne­go po­dzia­łu na­gród, jak rów­nież przy­zna­nia do­dat­ko­wych wyróżnień.
 12. Autorzy prac i ich pro­mo­to­rzy bę­dą za­wia­do­mie­ni pi­sem­nie o wy­ni­ku uzy­ska­nym w Konkursie w ter­mi­nie do 31.12.2016 r.
 13. Prace na­gro­dzo­ne i wy­róż­nio­ne au­to­rzy prze­ka­zu­ją do dys­po­zy­cji PZHK z moż­li­wo­ścią ich wy­ko­rzy­sta­nia ja­ko ma­te­riał źró­dło­wy do in­nych opra­co­wań wy­ko­ny­wa­nych przez Związek. Prace, któ­re nie zdo­by­ły żad­nej z na­gród zo­sta­ną ode­sła­ne ich au­to­rom, w ter­mi­nie 2 ty­go­dni od za­koń­cze­nia Konkursu.
 14. Skróty na­gro­dzo­nych prac zo­sta­ną opu­bli­ko­wa­ne w cza­so­pi­śmie Hodowca i Jeździec.

Konkurs - praca dyplomowa

Print Friendly, PDF & Email