Aktualności

Centra jeździeckie, oraz rola i funkcjonowanie klubów w strukturze szkolenia jeździeckiego w Europie

9 marca 2015 · Kategoria: Konferencje, ·

W dnia­ch 18-​19 mar­ca Polski Związek Jeździecki, wraz z part­ne­ra­mi, w tym z Polskim Związkiem Hodowców Koni, Die Deutsche Reitschule, Equine College Ypäjä oraz Conseil des Chevaux de Champagne-​Ardenne, or­ga­ni­zu­je kon­fe­ren­cję, któ­rej te­ma­tem bę­dą cen­tra jeź­dziec­kie, oraz ro­la i funk­cjo­no­wa­nie klu­bów jeź­dziec­ki­ch, za­rów­no w Polsce, jak w Europie.

Centra jeź­dziec­kie oraz ro­la i funk­cjo­no­wa­nie klu­bów w struk­tu­rze szko­le­nia jeź­dziec­kie­go w Europie
18 mar­ca 2015 – śro­da, 9:00-19:00
19 mar­ca 2015 – czwar­tek, 9:00-18:00
Hotel Gromada, ul. 17-​go Stycznia 32, Warszawa

Celem kon­fe­ren­cji je­st po­zna­nie i dys­ku­sja na te­mat mo­de­li szko­le­nia sto­so­wa­ny­ch w róż­ny­ch kra­ja­ch Europy i moż­li­wo­ści prze­nie­sie­nia ich ele­men­tów na grunt Polski, w szcze­gól­no­ści sku­pia­jąc się na ist­nie­ją­cy­ch cen­tra­ch jeź­dziec­ki­ch i klu­ba­ch spor­to­wy­ch. Liczymy na udział przed­sta­wi­cie­li Światowej Federacji Jeździeckiej (FEI) – po­twier­dzo­ny przy­jazd Pana Haralda Müllera, Dyrektora ds. Rozwoju i Edukacji, Europejskiej Federacji Jeździeckiej (EEF), kra­jo­wy­ch fe­de­ra­cji jeź­dziec­ki­ch po­szcze­gól­ny­ch kra­jów Europy, przed­sta­wi­cie­li pra­co­daw­ców, oraz szkół pol­ski­ch i za­gra­nicz­ny­ch.
Prezentacje bę­dą mia­ły za za­da­nie wpro­wa­dze­nie uczest­ni­ków do klu­czo­wej dla te­go spo­tka­nia dys­ku­sji w gro­nie pol­skim i mię­dzy­na­ro­do­wym.
Konferencja bę­dzie tłu­ma­czo­na sy­mul­ta­nicz­nie.

Do po­bra­nia:

Zgłoszenia na kon­fe­ren­cję pro­si­my kie­ro­wać na ad­res: milena.barszczewska@pzj.pl

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube