Aktualności

Sztuka hipologiczna nie jedno ma imię!

9 marca 2015 · Kategoria: Kultura, ·

Polski Związek Hodowców Koni dru­gi rok z rzę­du jest part­ne­rem Festiwalu Sztuki Jeździeckiej, a kwar­tal­nik Hodowca i Jeździec pa­tro­nem me­dial­nym te­go wy­da­rze­nia. Impreza ma­ją­ca przy­bli­żyć ca­ło­kształt twór­czo­ści ar­ty­stycz­nej in­spi­ro­wa­nej pięk­nem ko­ni od­bę­dzie się 22 mar­ca br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Pełny pro­gram patrz www.festiwalsztukijezdzieckiej.pl

Miło nam po­in­for­mo­wać, że jed­nym z wio­dą­cych mo­ty­wów te­go­rocz­nej edy­cji II Festiwalu Sztuki Jeździeckiej bę­dzie ju­bi­le­usz 120-​lecia isnie­nia zor­ga­ni­zo­wa­nej ho­dow­li ko­ni na te­re­nach ziem pol­skich. Tym sa­mym pod­kre­śla­my, że ho­dow­la ko­ni to też sztu­ka, o dłu­giej hi­sto­rii i piek­nej tra­dy­cji, wy­bit­nie wpi­su­ją­cej się w dzie­je oraz kul­tu­rę Polski.

Na Festiwalu zo­ba­czyć bę­dzie moż­na pra­ce kil­ku­dzie­się­ciu ar­ty­stów, któ­rzy re­pre­zen­tu­ją m.in. ma­lar­stwo, rzeź­bę, fo­to­gra­fię, li­te­ra­tu­rę, pio­sen­kę, film czy in­ne prze­ja­wy sztu­ki, dla któ­rej pięk­ne stwo­rze­nie ja­kim jest koń sta­no­wi asumpt do dzia­ła­nia z pasją.

Zapraszamy 22 mar­ca (nie­dzie­la) do sie­dzi­by PKOl na Wybrzeżu Gdyńskim 4, gdzie od godz. 16:00 od­pa­la­my II Festiwal Sztuki Jeździeckiej. Impreza ro­dzi­na. Wstęp bezpłatny!!!

Festiwal_Sztuki_Jezdzieckiej

Print Friendly, PDF & Email