Aktualności

PZHK po raz kolejny zaprasza na Torwar

12 marca 2015 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, ·

Już dziś, 12 mar­ca, roz­po­czę­ła się po raz ko­lej­ny Cavaliada na war­szaw­skim Torwarze! Impreza bę­dzie trwać do nie­dzie­li, 15 mar­ca. Polski Związek Hodowców Koni wraz z Agencją Nieruchomości Rolnych i jej jed­nost­ka­mi przy­go­to­wał dla Państwa wie­le atrak­cji, któ­re wy­peł­nią Państwu wol­ny czas po­mię­dzy po­szcze­gól­ny­mi konkursami.

Serdecznie za­pra­sza­my na to nie­zwy­kłe show, jak rów­nież do sto­iska Polskiego Związku Hodowców Koni, gdzie spo­tka­ją Państwo na­szych do­świad­czo­nych pra­cow­ni­ków, któ­rzy sto­sow­nie do po­trzeb uzu­peł­nią Państwa wie­dzę do­ty­czą­cą re­guł i za­sad obo­wią­zu­ją­cych w ho­dow­li koni.

Gorąco za­pra­sza­my i ocze­ku­je­my Państwa na te­re­nie Torwaru pod­czas tych nie­co­dzien­nych dni.

Print Friendly, PDF & Email