Aktualności

Sukcesy polskich koni na Cavaliadzie

17 marca 2015 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa: ,,

Do za­wo­dów CSI3*-W „Cavaliada”, któ­re od­by­ły się w ostat­ni week­end w Warszawie, zgło­szo­nych zo­sta­ło 54 pol­skich za­wod­ni­ków z 89 koń­mi, spo­śród któ­rych 26 zo­sta­ło wy­ho­do­wa­nych w Polsce.

Piątkowy kon­kurs Średniej Rundy (140 cm) roz­gry­wa­ny pod pa­tro­na­tem Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni wy­grał Grzegorz Psiuk na Aresie wlkp (Cantanis hol. – Armila wlkp /​ Arak wlkp) hod. i wł. Henryka Erona. Para ta do­brze prze­je­cha­ła rów­nież wi­do­wi­sko­wy kon­kurs „Speed & mu­sic” za­li­cza­ny do ran­kin­gu FEI, zaj­mu­jąc 7 miej­sce. Andrzej Opłatek do­sia­da­ją­cy wa­ła­cha El Camp sp (Campari M old. – Eleine sp /​ Elvis KWPN) hod. SK Prudnik, wł. za­wod­ni­ka ukoń­czył piąt­ko­wy kon­kurs Dużej Rundy (150 cm) z jed­ną zrzut­ką (m. 19), zaś w so­bo­tę po bez­błęd­nym prze­jeź­dzie pod­sta­wo­wym, zwy­cię­żył w roz­gryw­ce o pierw­sze miej­sce w kon­kur­sie Średniej Rundy (145 cm). Siódme miej­sce w tym sa­mym kon­kur­sie za­jął Łukasz Brzóska na Aplauz Miralex sp (Love Soprem hol. – Andomeda sp /​ Palegro westf.) hod. Eco-​Abi Ewa Fabińska, wł. Sławomira Łaguna.

Niestety w naj­waż­niej­szym kon­kur­sie Grand Prix Warszawy, bę­dą­cym fi­na­łem cy­klu Cavaliada-​Tour 2014/​2015 oraz fi­na­łem Ligi Europy Centralnej, mi­mo suk­ce­su pol­skich za­wod­ni­ków (3 m. Mściwoj Kiecoń, 4 m. Jarosław Skrzyczyński) zo­ba­czy­li­śmy tyl­ko jed­ne­go ko­nia pol­skiej ho­dow­li. Civis – wa­łach peł­nej krwi an­giel­skiej (Jape – Cisza /​ Mehari) hod. SK Stubno, wł. Roberta Bendera, do­sia­da­ny przez Tomasza Miśkiewicza, po bez­błęd­nym prze­jeź­dzie pod­sta­wo­wym za­kwa­li­fi­ko­wał się do roz­gryw­ki i za­jął osta­tecz­nie 8 miejsce.

Wszystkim ho­dow­com, wła­ści­cie­lom i za­wod­ni­kom do­sia­da­ją­cym ko­ni pol­skiej ho­dow­li ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my udzia­łu w za­wo­dach spor­to­wych tak wy­so­kiej ran­gi jak Cavaliada CSI3*-W.

Fot. Małgorzata Sieradzan

Print Friendly, PDF & Email