Aktualności

II Festiwal Sztuki Jeździeckiej

18 marca 2015 · Kategoria: Kultura, ·

Szanowni Państwo, 22 mar­ca (naj­bliż­sza nie­dzie­la) za­pra­sza­my na dru­gi w hi­sto­rii Festiwal Sztuki Jeździeckiej w sie­dzi­bie Centrum Olimpijskiego w Warszawie.

O mi­ło­ści do ko­nia moż­na śpie­wać, moż­na ją ma­lo­wać, opi­sy­wać wier­szem lub pro­zą, moż­na tak­że nadać jej kształt bli­żej nie­okre­ślo­ny choć nie­zwy­kły, jak i ten co­dzien­ny, ni­by przy­ziem­ny a jak ro­man­tycz­nie wznio­sły. Na róż­ne spo­so­by, ale za­wsze o tym sa­mym pod­mio­cie li­rycz­nym – o ko­niu!

W pro­gra­mie m.in.: pre­zen­ta­cje, kon­cer­ty, spo­tka­nia z ar­ty­sta­mi, kon­kur­sy, po­ka­zy, wy­sta­wy i fan­ta­stycz­na zabawa.

Jesteś twór­cą? Wejdź na www.festiwalsztukijezdzieckiej.pl i do­wiedz się, jak mo­żesz za­pre­zen­to­wać swo­ją sztu­kę pod­czas Festiwalu Sztuki Jeździeckiej.

Bądź z na­mi w dniu 22 mar­ca 2015 r., w godz. 16.00 – 20.00
Centrum Olimpijskie w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

WSTĘP WOLNY!!!
Doskonała za­ba­wa dla ca­łych ro­dzin gwarantowana!!!

O atrak­cjach to­wa­rzy­szą­cych te­mu wy­da­rze­niu moż­na do­wie­dzieć się oglą­da­jąc pro­gram TVP Warszawa „Dzień do­bry Warszawo” z dn. 18.03.2015 r., gdzie bo­ha­te­rem roz­mo­wy był Paweł Kleszcz, po­my­sło­daw­ca i au­tor pro­jek­tu. Więcej na stro­nie: warszawa.tvp.pl

Festiwal_Sztuki_Jeździeckiej-2015

Print Friendly, PDF & Email