Aktualności

Zjazd ESSA i Pokazy w Sierakowie

19 marca 2015 · Kategoria: Konferencje, ·

W dniach 22-​24 kwiet­nia bie­żą­ce­go ro­ku, Stado Ogierów Sieraków – PRH GAŁOPOL bę­dzie go­spo­da­rzem Konferencji i Walnego Zjazdu Europejskiego Stowarzyszenia Stadnin Państwowych (ESSA – European State Studs Association) sku­pia­ją­ce­go Państwowe sta­da i stad­ni­ny ko­ni w Europie – od Rumunii i Bułgarii, przez kra­je Europy Środkowej – po Portugalię na po­łu­dniu i Szwecję, Finlandię na północy.

ESSAZaszczyt gosz­cze­nia Zjazdu, przy­pa­da­ją­cy Stadu Ogierów Sieraków, to wiel­ki do­wód uzna­nia i wy­róż­nie­nie dla pol­skiej ho­dow­li ko­ni, a tak­że oka­zja do wy­mia­ny do­świad­czeń i roz­sze­rze­nia współ­pra­cy międzynarodowej.
To bar­dzo waż­ne wy­da­rze­nie dla pań­stwo­wej ho­dow­li ko­ni, któ­ra w wie­lu kra­jach po­strze­ga­na jest ja­ko cen­ny gwa­rant sta­bil­no­ści w ho­dow­li ko­ni na prze­strze­ni wie­ków za­cho­wa­niem kul­tu­ry i dzie­dzic­twa na­ro­do­we­go dla przy­szłych po­ko­leń. Będzie to do­sko­na­ła oka­zja do pro­mo­cji pol­skiej ho­dow­li ko­ni z więk­szo­ści stad­nin pań­stwo­wych w ga­li po­ka­zów któ­rej or­ga­ni­za­to­rem bę­dzie Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie.

W ra­mach Zjazdu ESSA w Sierakowie od­bę­dą się po­ka­zy ko­ni z czo­ło­wych pol­skich stad­nin ko­ni od hu­cu­łów i ko­ni­ków pol­skich po­przez ra­sy ma­ło­pol­ską, wiel­ko­pol­ską i prze­pięk­ne ko­nie czy­stej krwi arab­skiej z Janowa Podlaskiego i Michałowa.
Gala po­ka­zów bę­dzie czę­ścią otwar­tą Walnego Zjazdu ESSA i od­bę­dzie się w dn. 23 kwiet­nia o godz. 16:00 na sie­ra­kow­skim hipodromie.
Agencja, ja­ko Gospodarz te­go­rocz­ne­go Zjazdu oraz peł­nią­ca nad­zór wła­ści­ciel­ski na sta­da­mi i stad­ni­na­mi ko­ni, go­rą­co za­chę­ca Państwa do wzię­cia udzia­łu w czę­ści otwar­tej spotkania.

Głos w Europie:
Państwowe stad­ni­ny Europy są waż­ny­mi sza­fa­rza­mi tra­dy­cji i hi­sto­rii i edu­ka­cji. Żyjące dzie­dzic­two kul­tu­ro­we i współ­cze­sne za­da­nia wy­ma­ga­ją od­po­wied­niej ochro­ny i za­sad zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Ze wzglę­du na zmie­nia­ją­cą się rze­czy­wi­stość, w tym czyn­ni­ki spo­łecz­ne i eko­no­micz­ne, wie­le z tych uni­kal­nych in­sty­tu­cji by­ły w prze­szło­ści zli­kwi­do­wa­ne lub znacz­nie ogra­ni­czo­ne w swo­ich za­da­niach lub wy­ko­rzy­sty­wa­ne do ce­lów in­nych niż za­mie­rzo­ne. Konieczne jest, aby od­wró­cić te ten­den­cje w ob­li­czu współ­cze­snych po­trzeb i możliwości.
Od 2003 ro­ku dy­rek­to­rzy eu­ro­pej­skich stad­nin pań­stwo­wych spo­ty­ka­ją się raz w ro­ku w ce­lu wy­mia­ny do­świad­czeń, omó­wie­nia wspól­nych pro­ble­mów i opra­co­wa­nie stra­te­gii ich roz­wią­zy­wa­nia. W 2008 ro­ku po­sta­no­wi­li za­ło­żyć ofi­cjal­ną or­ga­ni­za­cję „Europejskiego Stowarzyszenia Stadniny Państwowe” (ESSA). Wraz z przy­ję­ciem sta­tu­tu wcze­śniej luź­na sieć stad­nin sta­ły się ofi­cjal­ną i wspól­nym gło­sem w Europie.
W 2009 ESSA zo­sta­ła ofi­cjal­nie za­re­je­stro­wa­na w Niemczech. Siedzibą sto­wa­rzy­sze­nia jest Stadnina Koni Marbach, znaj­du­ją­ca się w Badenii-Wirtembergii.

ESSA_2015

Print Friendly, PDF & Email