Aktualności

Konferencja poświęcona konikom polskim – komunikat 1

23 marca 2015 · Kategoria: Konferencje, · Rasa:

Polska Akademia Nauk Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, Zakład Zachowania się Zwierząt IGiHZ PAN w Jastrzębcu, Związek Hodowców Koników Polskich oraz Polski Związek Hodowców Koni uprzej­mie za­pra­sza­ją do wzię­cia udzia­łu w Międzynarodowej kon­fe­ren­cji na­uko­wej pod ty­tu­łem: „Koniki pol­skie w ho­dow­li i ba­da­niach na­uko­wych”, któ­ra od­bę­dzie się w PAN Popielno i DPT PAN w Wierzbie, w dniach 7-​9 wrze­śnia 2015 roku.

Konferencja or­ga­ni­zo­wa­na jest z oka­zji 60. lat ist­nie­nia re­zer­wa­to­wej ho­dow­li ko­ni­ków pol­skich w PAN Popielno. Do udzia­łu w kon­fe­ren­cji oraz zgła­sza­nia do­nie­sień (ko­mu­ni­ka­tów na­uko­wych), do­ty­czą­cych ko­ni­ków pol­skich, za­pra­sza­my za­rów­no przed­sta­wi­cie­li śro­do­wisk na­uko­wych (uczel­ni wyż­szych, in­sty­tu­tów ba­daw­czych), jak i ho­dow­ców, użyt­kow­ni­ków oraz sym­pa­ty­ków tej ra­sy koni.

Ramowy program Konferencji:

07.09.2015 r. (po­nie­dzia­łek) – I Sesja użyt­ko­wa (PAN Popielno):

 • ok. godz. 14:00 roz­po­czę­cie po­lo­wych prób użyt­ko­wo­ści ko­ni­ków pol­skich (pró­by wierz­cho­we i zaprzęgowe)

08.09.2015 r. (wto­rek) – II Sesja referatowo-​doniesieniowa (DPT Wierzba):

 • Otwarcie kon­fe­ren­cji o godz. 9:30 i pierw­sza część ob­rad, pod­czas któ­rych prze­wi­dy­wa­ne są re­fe­ra­ty (wy­stą­pie­nia ok. 25 min) na­stę­pu­ją­cych osób: 
  • prof. dr hab. Zygmunt Vetulani (UAM w Poznaniu)
  • prof. dr hab. Tadeusz Jezierskiprof. dr hab. Zbigniew Jaworski (IGiHZ PAN w Jastrzębcu i UWM w Olsztynie)
  • prof. dr hab. Anna Stachurska (UP w Lublinie)
  • dr hab. Aleksandra Górecka-​Bruzda (IGiHZ PAN w Jastrzębcu)
  • dr Kateryna Slivinska (Ukraina)
  • Hardy Oelke (Niemcy)
  • dr Cis van Vuure (Holandia)
 • ok. godz. 15:00 cd. ob­rad (se­sja do­nie­sie­nio­wa): pre­zen­ta­cja do­nie­sień zgło­szo­nych na kon­fe­ren­cję (wy­stą­pie­nia ok. 10-​15 min)

09.09.2015 r. (śro­da) – III Sesja ho­dow­la­na (PAN Popielno):

 • godz. 9:30 prze­gląd ho­dow­la­ny sta­da pod­sta­wo­we­go gru­py sta­jen­nej, wpis mło­dych ogie­rów i kla­czy do księ­gi ko­ni­ków polskich,
 • ok. godz. 12:00 (po prze­rwie ka­wo­wej) wspól­ny wy­jazd do re­zer­wa­tu: za­po­zna­nie się z re­wi­ra­mi by­to­wa­nia po­szcze­gól­nych ta­bu­nów, in­for­ma­cja nt. pod­sta­wo­wych za­sad pro­wa­dze­nia ho­dow­li re­zer­wa­to­wej, ob­ser­wa­cja ko­ni­ków rezerwatowych,
 • ok. godz. 15:00 – 16:00 obiad i za­koń­cze­nie konferencji.

Orientacyjne koszty uczestnictwa w Konferencji wynoszą:

 • Udział w se­sjach I, II i III (użyt­ko­wej, referatowo-​doniesieniowej i ho­dow­la­nej) – ok. 250 zł (opła­ta peł­na); kosz­ty obej­mu­ją: wy­ży­wie­nie (1 dzień: obiad i ko­la­cja gril­lo­wa, 2 dzień: obiad, uro­czy­sta ko­la­cja, 3 dzień: obiad oraz ka­wa, her­ba­ta i in­ne na­po­je pod­czas przerw w se­sjach), ma­te­ria­ły zjaz­do­we, wy­na­ję­cie sa­li i sprzę­tu mul­ti­me­dial­ne­go, mi­kro­bu­sów i in. kosz­ty organizacyjne
 • Udział w se­sjach II i III (referatowo-​doniesieniowej i ho­dow­la­nej) – ok. 230 zł (kosz­ty obej­mu­ją j.w. po­za obia­dem 1 dnia)
 • Noclegi w Domu Pracy Twórczej w Wierzbie (40 miejsc) – stan­dard ho­te­lo­wy, w ce­nę noc­le­gu wli­czo­ne jest śniadanie: 
  • noc­leg w po­ko­ju 1-​osobowym 130 zł/​osoby
  • noc­leg 1 oso­by w po­ko­ju 2 os. 90 zł/​osoby
  • noc­leg 1 oso­by w po­ko­ju 3-​4 os. 75 zł/​osoby
 • Noclegi w PAN Popielno (ok. 40 miejsc) – po­ko­je go­ścin­ne o róż­nym stan­dar­dzie (ce­na bez śnia­da­nia, któ­re moż­na za­mó­wić na miej­scu w ba­rze „Kamyczek” – koszt ok. 10-​15 zł): 
  • noc­le­gi w po­ko­jach wie­lo­oso­bo­wych (wspól­na ła­zien­ka) – 25 zł/​osoby
  • noc­le­gi w po­ko­jach 1-​2 oso­bo­wych (z ła­zien­ką): 50-​100 zł/​osoby

Referaty ple­nar­ne oraz do­nie­sie­nia na­uko­we opu­bli­ko­wa­ne zo­sta­ną w ma­te­ria­łach kon­fe­ren­cyj­nych. Planujemy, iż re­fe­ra­ty zo­sta­ną za­miesz­czo­ne w ca­ło­ści, na­to­miast do­nie­sie­nia w for­mie 1-​stronicowych stresz­czeń lub w for­mie po­wszech­nie obo­wią­zu­ją­cej przy zgła­sza­niu ko­mu­ni­ka­tów na­uko­wych na zjaz­dy na­uko­we, gdzie 1 stro­na ma­szy­no­pi­su obej­mu­je: wstęp, ma­te­riał i me­to­dy, wy­ni­ki i dys­ku­sję, pod­su­mo­wa­nie i wnioski.
Szczegółowe in­for­ma­cje do­ty­czą­ce nad­sy­ła­nia do­nie­sień na­uko­wych, prze­śle­my do tych osób, któ­re w zgło­sze­niu wstęp­nym za­de­kla­ru­ją przy­go­to­wa­nie ko­mu­ni­ka­tu i po­da­dzą je­go te­mat (peł­ne tek­sty zgło­szo­nych re­fe­ra­tów i do­nie­sień mu­szą zo­stać prze­sła­ne do or­ga­ni­za­to­rów naj­póź­niej do dnia 31.05.2015 r.).

Uprzejmie pro­si­my o prze­sła­nie do dnia 31.03.2015 ro­ku wstęp­ne­go zgło­sze­nia uczest­nic­twa w kon­fe­ren­cji dro­gą pocz­to­wą na ad­res Sekretarza Konferencji:
Dr inż. Ewa Jastrzębska, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM, ul. Prawocheńskiego 2, 10-​719 Olsztyn, [tel. 89 523-​44-​94 lub 523-​33-​96] lub elek­tro­nicz­nie, e-​mail: e.jastrzebska@uwm.edu.pl

Szczegółowy pro­gram i osta­tecz­ne kosz­ty udzia­łu w Konferencji zo­sta­ną przed­sta­wio­ne w ko­mu­ni­ka­cie nr 2, któ­ry zo­sta­nie ro­ze­sła­ny w pierw­szej po­ło­wie kwiet­nia 2015 roku.

W imie­niu Komitetu Organizacyjnego,
Prof. dr hab. Zbigniew Jaworski

Wstępny formularz zgłoszeniowy

Print Friendly, PDF & Email