Aktualności

Oświadczenie ws. artykułu pt. „Jak ciężko pracują konie na trasie do Morskiego Oka?”

7 kwietnia 2015 · Kategoria: Wydawnictwo, ·

W zi­mo­wym wy­da­niu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” 1/​2015, opu­bli­ko­wa­ny zo­stał tekst pt. „Jak ciężko pracują konie na trasie do Morskiego Oka?”, au­tor­stwa prof. Ryszarda Kolstrunga.
Ponieważ w cią­gu kil­ku mi­nio­nych dni, nie­któ­re z or­ga­ni­za­cji pro­eko­lo­gicz­nych za­czę­ły dys­try­bu­ować myl­ne in­for­ma­cje, ja­ko­by w/​w. ar­ty­kuł zo­stał sfi­nan­so­wa­ny z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego er­go zo­stał usta­lo­ny, na­pi­sa­ny i opła­co­ny przez pro­du­cen­tów ko­ni­ny, spie­szy­my spro­sto­wać, iż nie ma on z Funduszem nic wspólnego.

Zapewniamy, że w wy­ni­ku zwy­kłej pro­duk­cyj­nej po­mył­ki pod­czas prac nad skła­dem gra­ficz­nym cza­so­pi­sma, z po­śpie­chu zo­sta­ło wsta­wio­ne ha­sło: Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego, choć ca­ły ów me­ry­to­rycz­nie po­głę­bio­ny ma­te­riał prof. Kolstrung prze­ka­zał re­dak­cji do­bro­wol­nie i jest to Jego opi­nia, ja­ko eks­per­ta w spra­wie, wy­ra­ża­na rów­nież przez sze­ro­kie gro­no pol­skich na­ukow­ców bran­ży hipologicznej.

Niniejszym sa­me­go Autora oraz Czytelników prze­pra­szam za ca­łą sy­tu­acje. Nikt nie miał złej wo­li i nie chciał wpro­wa­dzać opi­nii pu­blicz­nej w błąd. Polski Związek Hodowców Koni ja­ko wy­daw­ca kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” sta­ra się na je­go ła­mach edu­ko­wać i po­pu­la­ry­zo­wać za­gad­nie­nia dot. sze­ro­ko po­ję­te­go do­bro­sta­nu ko­ni. Żywimy na­dzie­je, że o to sa­mo cho­dzi wszyst­kim pol­skim ko­nia­rzom – o do­bro ko­ni. Temu tak­że mia­ła słu­żyć pu­bli­ka­cja prof. Kolstrunga na­wią­zu­ją­ca do trud­ne­go, bu­dzą­ce­go sze­reg kon­tro­wer­sji te­ma­tu eks­plo­ata­cji ko­ni w trans­por­cie tu­ry­stycz­nym do Morskiego Oka.

W imie­niu wy­daw­cy i redakcji
Michał Wierusz-​Kowalski

Print Friendly, PDF & Email