Aktualności

W obronie dr hab. Kolstrunga

10 kwietnia 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo, ·

W pu­bli­ka­to­rach (cza­so­pi­sma: Tygodnik Podhalański, Gazeta Wyborcza wy­da­nie Krakowskie, Kurier Lubelski, a tak­że na stro­nie in­ter­ne­to­wej Onet.pl) uka­za­ły się in­for­ma­cje w for­mie sen­sa­cji o tym, że ar­ty­kuł au­tor­stwa dr hab. Ryszarda Kolstrunga z UP w Lublinie „Jak cięż­ko pra­cu­ją ko­nie na tra­sie do Morskiego Oka” wy­dru­ko­wa­ny na ła­mach cza­so­pi­sma „Hodowca i Jeździec” 1 (44) 2015 był spon­so­ro­wa­ny przez Fundusz Promocji Mięsa Końskiego.
Fakt do­pi­sa­nia in­for­ma­cji o spon­so­ro­wa­niu ar­ty­ku­łu wy­stą­pił z wi­ny re­dak­cji HiJ i zo­stał wy­ja­śnio­ny ja­ko błąd gra­fi­ka. Redakcja spro­sto­wa­nie to za­mie­ści­ła na stro­nie in­ter­ne­to­wej PZHK. Fundacja Viva nie przy­ję­ła te­go do wia­do­mo­ści i zło­ży­ła wnio­sek do Tatrzańskiego Parku Narodowego o wy­klu­cze­nie dr hab. R. Kolstrunga z ze­spo­łu, któ­ry bę­dzie pro­wa­dzić oce­nę wy­sił­ku ko­ni pra­cu­ją­cych przy prze­wo­zie tu­ry­stów w bie­żą­cym roku.

Dr hab. R. Kolstrung był ja­ko hi­po­log człon­kiem Komisji z ra­mie­nia TPN w ro­ku ubie­głym oraz au­to­rem dwóch eks­per­tyz oce­nia­ją­cych wiel­kość ob­cią­że­nia pra­cą oma­wia­nych ko­ni. Wyraził on opi­nię, że ko­nie w po­jaz­dach prze­wo­żą­cych tu­ry­stów na tra­sie Palenica Białczańska – Włosienica pra­cu­ją cięż­ko, ale nie po­nad swo­je moż­li­wo­ści. Użytkowanie ich nie no­si zna­mion „znę­ca­nia się” i prze­stęp­stwa za­rzu­ca­nych fia­krom ze stro­ny Fundacji Viva.
R. Kolstrung w roz­mo­wach i ko­re­spon­den­cji z re­dak­to­ra­mi od­po­wie­dzial­ny­mi za uka­za­nie się ar­ty­ku­łów pra­so­wych za­prze­czył, ja­ko­by uzy­skał ja­kie­kol­wiek ko­rzy­ści od Funduszu Promocji Mięsa Końskiego i po­in­for­mo­wał, że ar­ty­kuł w cza­so­pi­śmie „Hodowca i Jeździec” uka­zał się na za­mó­wie­nie PZHK.

Propagandowe dzia­ła­nia przed­sta­wi­cie­li Fundacji Viva wzglę­dem dr hab. R. Kolstrunga moż­na oce­nić ja­ko for­mę szka­lo­wa­nia je­go do­bre­go imie­nia w ce­lu pod­wa­że­nia uczci­wo­ści i fa­cho­wo­ści ja­ko hi­po­lo­ga – eks­per­ta oce­nia­ją­ce­go pra­cę ko­ni. Oczekujemy przed­sta­wie­nia w pu­bli­ka­to­rach spro­sto­wa­nia i przeprosin.
Dotychczas tyl­ko Tygodnik Podhalański za­mie­ścił oświad­cze­nie dr hab. R. Kolstrunga na swo­jej stronie.

Ze swo­jej stro­ny prze­pra­sza­my Pana dr hab. Ryszarda Kolstrunga, iż na sku­tek błę­du gra­fi­ka i nie­do­strze­że­nia te­go przez Zespół Redakcyjny HiJ, zo­stał On nie­słusz­nie na­ra­żo­ny na te­go ro­dza­ju przykrości.

Dyrektor biu­ra PZHK
Mgr inż. Andrzej Stasiowski
Prezes PZHK
Prof. dr hab. Zbigniew Jaworski
Print Friendly, PDF & Email