Aktualności

Wydarzenia towarzyszące wystawie „Konie w Warszawie XIX i XX wieku”

22 kwietnia 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady, ·

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie za­pra­sza­my do udzia­łu w wy­da­rze­niach to­wa­rzy­szą­cych wy­sta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W pro­gra­mie m.in. wy­kła­dy, pre­lek­cje, po­ga­dan­ki, po­ka­zy, zwie­dza­nie ku­ra­tor­skie i lek­cje mu­ze­al­ne dla grup.

Każde spo­tka­nie bę­dzie się za­czy­nać od bez­płat­ne­go zwie­dza­nia wy­sta­wy „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. Liczba uczest­ni­ków spo­tkań ogra­ni­czo­na – re­zer­wa­cja miejsc: a.hrynkiewicz@muzeum.warszawa.pl

W maju:

 • 9 ma­ja, godz. 13:30
  Konie woj­sko­we w Warszawie od woj­ny polsko-​bolszewickiej do cza­sów współ­cze­snych, pre­lek­cję pro­wa­dzi Jakub Szpetulski-​Łazarowicz (Stowarzyszenie Ochotniczy Szwadron Kawalerii „Szwadron Jazdy RP” im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego)
 • 9 ma­ja, godz. 16:00
  „Mieć ko­nia mniej roz­tar­gnio­ne­go jak mój de­resz…”, czy­li ko­nie na­po­le­oń­skiej ka­wa­le­rii, pre­lek­cję pro­wa­dzi Marcin Piontek (Arsenał – Stowarzyszenie re­gi­men­tów i puł­ków pol­skich 1717-1831)
 • 9 ma­ja, godz. 17:30
  po­kaz przy­go­to­wa­ny przez Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Pułkownika Jana Kozietulskiego (na daw­nym hipodromie)
 • 23 ma­ja, godz. 16:00
  Konie w Warszawskiej Straży Ogniowej, po­ga­dan­kę pro­wa­dzi Jerzy Gutkowski (b. kust. Muzeum Pożarnictwa)

W czerwcu:

 • 13 czerw­ca, godz. 16:00
  Powoźnictwo war­szaw­skie od XVII wie­ku do II woj­ny świa­to­wej, wy­kład pro­wa­dzi Andrzej Novák-​Zempliński (Polskie Towarzystwo Powozowe)
 • 27 czerw­ca, godz. 16:00
  Koń z Warszawą w tle, czy­li wę­drów­ka po Warszawie na sta­rej fo­to­gra­fii, pre­lek­cję pro­wa­dzą Krzysztof JaszczyńskiRyszard Mączewski (Fundacja „Warszawa1939.pl”)

W lipcu:

 • 11 lip­ca, godz. 16:00
  Konna Policja Państwowa, wy­kład pro­wa­dzi dr hab. Aleksander Głogowski (Uniwersytet Jagielloński)
 • 25 lip­ca, godz. 16:00
  Konie w służ­bie war­szaw­skiej ko­mu­ni­ka­cji pu­blicz­nej, pre­lek­cję pro­wa­dzi Marcin Kozoń (Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie)

W sierpniu:

 • 8 sierp­nia, godz. 16:00
  Los war­szaw­skich ko­ni i pierw­sze pró­by ochro­ny ich praw, pre­lek­cję pro­wa­dzi kust. Hanna Polańska (Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie), ku­ra­tor­ka wy­sta­wy, spo­tka­nie po­prze­dzi opro­wa­dza­nie kuratorskie
 • 22 sierp­nia, godz. 16:00
  Zarys hi­sto­rii Towarzystwa Doraźnej Pomocy Lekarskiej, czy­li po­cząt­ki war­szaw­skie­go po­go­to­wia ra­tun­ko­we­go, pre­lek­cję pro­wa­dzi Krzysztof Wittels (Stowarzyszenie Nasz Norblin)

Lekcje muzealne dla grup:

„O ko­niu w Warszawie” (pro­wa­dzo­ne od po­nie­dział­ku do piąt­ku w go­dzi­nach otwar­cia Muzeum, po uprzed­nim za­pi­sa­niu grupy).

Szczegółowe in­for­ma­cje i za­pi­sy na lek­cje pod nr tel.: 22 522-66-38.

MLiJ-Konie_w_Warszawie-plakat

Print Friendly, PDF & Email