Aktualności

Warszawskie Dni Kawaleryjskie 2015

7 maja 2015 · Kategoria: Inne imprezy, ·

W po­nie­dział­ku 4 ma­ja do nie­dzie­li 10 ma­ja na te­re­nie Łazienek Królewskich w Warszawie od­by­wa­ją się Warszawskie Dni Kawaleryjskie (WDK). Organizuje je Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich – od­dział ka­wa­le­rii ochot­ni­czej sta­cjo­nu­ją­cy na Mokotowie.

Tak jak pod­czas ze­szło­rocz­nej edy­cji WDK pro­wa­dzo­ne są ak­cje edu­ka­cyj­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży, za­wo­dy ka­wa­le­ryj­skie (eli­mi­na­cje Mistrzostw Polski Militari), po­ka­zy jeź­dziec­kie i wie­le in­nych ak­tyw­no­ści oraz atrakcji.

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów za­pra­sza­my do Warszawskich Łazienek!

Pliki do pobrania:

WDK_2015

Print Friendly, PDF & Email