Aktualności

Małe gwiazdy z Sierakowa pośród wielkich gwiazd z Europy

26 maja 2015 · Kategoria: Inne imprezy, · Rasa:

W dniach 13-​17 ma­ja Grupa Andrzeja Woźniaka ze Stada Ogierów w Sierakowie (Zakład PR-​H Gałopol, Sp. z o.o. pod nad­zo­rem ANR) wy­stę­po­wa­ła przed 44 ty­sią­ca­mi lu­dzi pod­czas 25-​lecia mię­dzy­na­ro­do­we­go fe­sti­wa­lu hi­picz­ne­go w Wels – Austria 2015. Podczas kil­ku dni za­pre­zen­to­wa­no 530 ko­ni, a wśród nich 5 kla­czy –  ko­ni­ków pol­skich ze sta­da ogie­rów w Sierakowie – pod (a w nie­któ­rych akro­ba­cjach na­wet nad) mło­dzie­żą w wi­do­wi­sko­wych akro­ba­cjach. Wels to mia­sto po­ło­żo­ne w pół­noc­nej czę­ści Austrii, od­da­lo­ne od Sierakowa o 800 km, ale dzię­ki uprzej­mo­ści OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim i SO Książ na­sza 10 oso­bo­wa i 5-​konna de­le­ga­cja mo­gła za­trzy­mać się na noc­leg na uro­czym te­re­nie Stada Ogierów Książ.

W pro­gra­mie oprócz na­sze­go wy­stę­pu od­by­ły się po­ka­zy ta­kich gwiazd jak: Trupa Jehol – Jean-​Louis Cannelle, Paul de Oliveira, Team Egetemayr, Grupa wol­ty­żer­ska Ingelsberg EV –  wie­lo­krot­ni Mistrzowie Niemiec, Leo Holcknecht – Mistrz Świata we wła­da­niu las­so, Nina Lill -w po­ka­zie we­ster­no­wym, Tatjana Früh i wie­le in­nych po­ka­zów wierz­cho­wych i zaprzęgowych.

Oprócz ga­li po­ka­zów od­był się Europejski Czempionat Koni Czystej Krwi Arabskiej ECAHO oraz kon­kur­sy ujeż­dże­nia sko­ków przez prze­szko­dy i WKKW. Pośród 230 wy­staw­ców tak­że SO Sieraków za­pre­zen­to­wa­ło się ze swo­im sto­iskiem. Warto nad­mie­nić, że or­ga­ni­za­to­rzy przy za­pro­sze­niu za­de­kla­ro­wa­li po­kry­cie kosz­tów do­jaz­du za­kwa­te­ro­wa­nia lu­dzi i ko­ni oraz sto­iska promocyjnego.

Nasza mło­dzież i ko­ni­ki (naj­młod­sza na­sza ama­zon­ka – 8 let­nia Marysia) spodo­ba­ły się sze­ro­kiej pu­blicz­no­ści, a naj­bar­dziej młod­szej czę­ści wi­dow­ni. Była to wspa­nia­ła przy­go­da i świet­na oka­zja do pro­mo­cji nie­zna­nej na tym te­re­nie ra­sy ko­nik pol­ski w po­ka­zach z dzieć­mi, co tym bar­dziej po­wo­do­wa­ło wzmo­żo­ne za­in­te­re­so­wa­nie i na­wią­za­nie kon­tak­tów z przy­szły­mi klien­ta­mi. Był to ko­lej­ny uda­ny wy­jazd sie­ra­kow­skich ko­ni­ków na du­żą mię­dzy­na­ro­do­wą im­pre­zę hi­picz­ną. Stado Ogierów w Sierakowie od kil­ku lat pro­mu­je ko­ni­ki pol­skie na naj­więk­szą ska­lę w Europie, za­rów­no w użyt­ko­wa­niu wierz­cho­wym z dzieć­mi jak i w za­przę­gach, co z pew­no­ścią wpły­nie na wzrost za­in­te­re­so­wa­nia na­szą ra­są ro­dzi­mą o wie­lu cen­nych wa­lo­rach przy­dat­nych w ho­dow­li i użytkowaniu.

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z ga­le­rią fo­to­gra­ficz­na z tej uro­czy­sto­ści na facebooku.

 

Print Friendly, PDF & Email