Aktualności

Powoźnictwo warszawskie od XVII wieku do II wojny światowej

8 czerwca 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady, ·

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie za­pra­sza­my do udzia­łu w wy­da­rze­niach to­wa­rzy­szą­cych wy­sta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W naj­bliż­szą so­bo­tę 13 czerw­ca o godz. 16:00 wy­kład „Powoźnictwo war­szaw­skie od XVII wie­ku do II woj­ny świa­to­wej”, któ­ry po­pro­wa­dzi Andrzej Novák-​Zempliński (Polskie Towarzystwo Powozowe).

Jak za­wsze wy­kła­do­wi to­wa­rzy­szyć bę­dzie bez­płat­ne zwie­dza­nie wy­sta­wy „Konie w Warszawie XIX i XX wieku”.

Rezerwacje wej­śció­wek: a.hrynkiewicz@muzeum.warszawa.pl lub tel. 22 522-66-38.

Wstęp wol­ny!

Zapraszamy rów­nież do za­po­zna­nia się z programem pozostałych wydarzeń towarzyszących wystawie „Konie w Warszawie XIX i XX wieku”.

MLiJ-Konie_w_Warszawie-plakat

Print Friendly, PDF & Email