Aktualności

Hucuły – Konie Karpat Wschodnich

11 czerwca 2015 · Kategoria: Konferencje, Kultura, · Rasa:

W ubie­głą so­bo­tę (6 czerw­ca) w Rudawce Rymanowskiej od­by­ła się im­pre­za ple­ne­ro­wa „Hucuły w Karpatach” zor­ga­ni­zo­wa­na w ra­mach pro­jek­tu „Utworzenie Polsko-​Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” re­ali­zo­wa­ne­go w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-​Białoruś-​Ukraina 2007-​2013 (wię­cej o pro­jek­cie moż­na prze­czy­tać na stro­nie in­ter­ne­to­wej: www.huculy-polska-ukraina.eu).

Jej or­ga­ni­za­to­ra­mi by­li part­ne­rzy projektu:

  • Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.;
  • Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie;
  • Naukowo-​Produkcyjna Asocjacja „Plemkonecentr” w Sołoczynie (Ukraina).

Głównym punk­tem im­pre­zy by­ła kon­fe­ren­cja pod­su­mo­wu­ją­ca i koń­czą­ca pro­jekt. Towarzyszyły jej pre­zen­ta­cje i po­ka­zy wy­ko­rzy­sta­nia ko­nia hu­cul­skie­go, a tak­że wy­stę­py ze­spo­łów z Polski i Ukrainy: „Verhovyna”, „Zakarpatskyj Narodnyj Hor”, „Ziemia Sanocka”.
Zwieńczeniem dnia by­ła pre­mie­ra fil­mu au­tor­stwa Łukasza Grudysza, pt. „Hucuły – ko­nie Karpat Wschodnich”, któ­ry zo­stał zre­ali­zo­wa­ny na zle­ce­nie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. w ra­mach wspo­mnia­ne­go wcze­śniej projektu.

Gorąco za­chę­ca­my do obej­rze­nia. Naprawdę warto!

Print Friendly, PDF & Email