Aktualności

Kwalifikacja ogierow po próbach alternatywnych do księgi

17 czerwca 2015 · Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w se­zo­nie 2015 kwa­li­fi­ka­cja do księ­gi ogie­rów, któ­re speł­ni­ły wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­ny­ch prób dziel­no­ści, od­bę­dzie się w na­stę­pu­ją­cy­ch miej­sca­ch i ter­mi­na­ch:

 1. Kwalifikacja ogie­rów wierz­cho­wy­ch do ZT w Bielicach, 23.06. (wto­rek) po za­koń­cze­niu oce­ny ogie­rów do ZT (koszt 200 zł)
 2. MPMK w sko­ka­ch przez prze­szko­dy Drzonków, 23.08. (nie­dzie­la) po ofi­cjal­nym za­koń­cze­niu fi­na­łów MPMK (koszt mi­ni­mum 400 zł, nie mniej niż kosz­ty do­jaz­du Komisji Oceny oraz le­ka­rza we­te­ry­na­rii)
 3. MPMK w WKKW Strzegom, 20.09. (nie­dzie­la) po ofi­cjal­nym za­koń­cze­niu MPMK (koszt mi­ni­mum 400 zł, nie mniej niż kosz­ty do­jaz­du Komisji Oceny oraz le­ka­rza we­te­ry­na­rii)
 4. MPMK w ujeż­dże­niu Strzegom, 27.09. (nie­dzie­la) po ofi­cjal­nym za­koń­cze­niu fi­na­łów MPMK (koszt mi­ni­mum 400 zł, nie mniej niż kosz­ty do­jaz­du Komisji Oceny oraz le­ka­rza we­te­ry­na­rii)
 5. Próba dziel­no­ści ZT Bielice, 1.10. (czwar­tek) po za­koń­cze­niu pró­by (koszt 200 zł)
 6. MPMK w po­wo­że­niu Strzegom, 4.10. (nie­dzie­la) po ofi­cjal­nym za­koń­cze­niu fi­na­łów MPMK (koszt mi­ni­mum 400 zł, nie mniej niż kosz­ty do­jaz­du Komisji Oceny oraz le­ka­rza we­te­ry­na­rii)
 7. Próba dziel­no­ści ogie­rów za­przę­go­wy­ch ZT Książ, 17.10. (so­bo­ta) po za­koń­cze­niu pró­by dziel­no­ści ogie­rów ZT (koszt 200 zł)

W 2016 r. pierw­sza kwa­li­fi­ka­cja do księ­gi ogie­rów po al­ter­na­tyw­ny­ch pró­ba­ch użyt­ko­wo­ści od­bę­dzie się w dniu kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT Bielice – mie­siąc lu­ty.

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube