Aktualności

Władysław Byszewski. Sportowiec i hodowca

2 lipca 2015 · Kategoria: Kultura, ·

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie za­pra­sza­my na wer­ni­saż wy­sta­wy „Władysław Byszewski. Sportowiec i ho­dow­ca”, któ­ry od­bę­dzie się 7 lip­ca o godz. 18:00 w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 (Centrum Olimpijskie) w Galerii Olimpijskiej (par­ter).

cytatWładysław Byszewski to le­gen­dar­ny ho­dow­ca ko­ni spor­to­wych ale rów­nież wy­bit­ny jeź­dziec, za­wod­nik dys­cy­pli­ny sko­ki przez prze­szko­dy, wie­lo­krot­ny me­da­li­sta Mistrzostw Polski, czło­wiek któ­ry po­ło­żył trud­ne do prze­ce­nie­nia za­słu­gi dla pol­skiej hipologii.

W pol­skim jeź­dziec­twie i pol­skiej ho­dow­li Władysław Byszewski jest po­sta­cią nie­zwy­kłą. Wyznaczał kie­run­ki i kon­tro­lo­wał, ja­ko in­spek­tor Centralnego Zarządu Hodowli Zarodowej, pań­stwo­we sta­da i stad­ni­ny ko­ni. Sędziuje po­ka­zy i czem­pio­na­ty ho­dow­la­ne. Uprawiał z du­żym suk­ce­sem sport wy­czy­no­wy. Był człon­kiem za­rzą­du Polskiego Związku Jeździeckiego, w któ­re­go struk­tu­rach dzia­ła do dzi­siaj, ja­ko czyn­ny sę­dzia kla­sy mię­dzy­na­ro­do­wej w dys­cy­pli­nach: sko­ki przez prze­szko­dy i WKKW oraz prze­wod­ni­czą­cy Kapituły Odznaczeń. Do dziś współ­pra­cu­je z mie­sięcz­ni­kiem „Koń Polski” i kwar­tal­ni­kiem „Hodowca i Jeździec”.

dr Michał Wierusz-Kowalski

Do po­bra­nia: zaproszenie.

Wladyslaw_Byszewski_Sportowiec_i_hodowca

Print Friendly, PDF & Email