Aktualności

Konna Policja Państwowa

6 lipca 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady, ·

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie za­pra­sza do udzia­łu w wy­da­rze­niach to­wa­rzy­szą­cych wy­sta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W naj­bliż­szą so­bo­tę 11.07. o godz. 16-​ej wy­kład „Konna Policja Państwowa”, któ­ry po­pro­wa­dzi dr hab. Aleksander Głogowski (Uniwersytet Jagielloński).

Rezerwacje wej­śció­wek: a.hrynkiewicz@muzeum.warszawa.pl lub tel. 22 522-66-38.

Wstęp wol­ny!

Dr Aleksander Głogowski jest znaw­cą te­ma­tu, au­to­rem wie­lu opra­co­wań na te­mat Policji Państwowej:

  • Konna Policja Państwowa, Sowa, Kraków-​Warszawa, 2014
  • Policja Państwowa i in­ne in­sty­tu­cje bez­pie­czeń­stwa na Wileńszczyźnie w la­tach 1918-​1939, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015
  • Kobieca Policja Państwowa II RP w wal­ce z mię­dzy­na­ro­do­wym han­dlem ludź­mi, Sowa, Kraków-​Warszawa, 2014
  • Konna Policja Państwowa, tom 59 se­rii „Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-​1939” (red. K. Mijakowski, P. Rozdżestwieński), Edipresse, Warszawa 2014

Przed pre­lek­cją jej uczest­ni­cy mo­gą obej­rzeć bez­płat­nie wy­sta­wę „Konie w Warszawie XIX i XX wieku”.

Na eks­po­zy­cji znaj­dzie­my krót­ką hi­sto­rię Policji Państwowej od 24 lip­ca 1919 r., kie­dy Sejm RP przy­jął Ustawę o Policji Państwowej, do II woj­ny świa­to­wej, fo­to­gra­fie ar­chi­wal­ne, eks­po­na­ty, dokumenty.
Jedną z atrak­cji wy­sta­wy jest ar­chi­wal­ny film, pre­zen­tu­ją­cy po­pi­sy po­li­cji na hi­po­dro­mie w Łazienkach.

Zapraszamy rów­nież do za­po­zna­nia się z programem pozostałych wydarzeń towarzyszących wystawie „Konie w Warszawie XIX i XX wieku”.

MLiJ-Konie_w_Warszawie-plakat

Print Friendly, PDF & Email