Aktualności

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych” – komunikat 3

14 lipca 2015 · Kategoria: Konferencje, · Rasa:

W na­wią­za­niu do ko­mu­ni­ka­tu nr 12 uprzej­mie in­for­mu­je­my, że szcze­gó­ło­wy pro­gram Konferencji przed­sta­wia się następująco:

07.09.2015 r. (poniedziałek) – I Sesja – użytkowa (miejsce: PAN Popielno):

Zakwaterowanie uczest­ni­ków od godz. 12.00 (oso­by no­cu­ją­ce w Popielnie re­je­stru­ją się w biu­rze PAN Popielno; oso­by no­cu­ją­ce w Wierzbie re­je­stru­ją się w re­cep­cji DPT Wierzba)

 • godz. 1300 – obiad (w Popielnie)
 • godz. 1400 – 1630po­lo­we pró­by użyt­ko­wo­ści ko­ni­ków pol­skich (pró­by wierz­cho­we i zaprzęgowe)
 • godz. 1700 – rejs stat­kiem (ok. 4 godz.) po­łą­czo­ny z ko­la­cją po je­zio­rze Mikołajskim i Śniardwy (sta­tek od­pły­wa z przy­sta­ni w Wierzbie punk­tu­al­nie o godz. 1700). Dla osób, któ­re nie we­zmą udzia­łu w rej­sie prze­wi­dzia­na jest ko­la­cja w godz. 1900 – 2000 w ba­rze „Kamyczek” w Popielnie lub re­stau­ra­cji w DPT Wierzba (w za­leż­no­ści od miej­sca noclegu)

08.09.2015 r. (wtorek) – II Sesja – referatowo-​doniesieniowa (miejsce: DPT Wierzba):

 • Zakwaterowanie uczest­ni­ków, któ­rzy za­czy­na­ją Konferencję od II Sesji (oso­by no­cu­ją­ce w Popielnie re­je­stru­ją się w biu­rze PAN Popielno; oso­by no­cu­ją­ce w Wierzbie re­je­stru­ją się w re­cep­cji DPT Wierzba)
 • Rejestracja uczest­ni­ków Konferencji (wy­da­wa­nie ma­te­ria­łów kon­fe­ren­cyj­nych) od godz. 900 w DPT Wierzba
 • godz. 930 – otwar­cie Konferencji i roz­po­czę­cie Sesji re­fe­ra­to­wej (sa­la kon­fe­ren­cyj­na DPT Wierzba), czas wy­stą­pień ok. 20-​25 min.:
  • Zygmunt Vetulani (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): „Tadeusz Vetulani (1987-​1952). Pionier ba­dań nad bio­róż­no­rod­no­ścią zwie­rząt go­spo­dar­skich”.
  • Zbigniew Jaworski (UWM w Olsztynie): „Rezerwat ko­ni­ków pol­skich w PAN Popielno – 60 lat kon­ty­nu­acji eks­pe­ry­men­tu Profesora Tadeusza Vetulaniego”.
  • Anna Stachurska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): „Zmiany okry­wy wło­so­wej u ko­ni­ków pol­skich”.
  • ok. godz. 1100 – 1130prze­rwa kawowa
  • Kateryna Slivinska (Ukraina): „Ekstensywność i in­ten­syw­ność in­wa­zji je­li­to­wych pa­so­ży­tów u ko­ni­ków pol­skich na te­re­nach Polski: ana­li­za epi­zo­otycz­na”.
  • Hardy Oelke (Niemcy): „The sor­ra­ia hor­se, a co­usin of the po­lish ko­nik”.
  • Cis van Vuure (Holandia): „From ka­ikan to ko­nik – facts and per­cep­tions sur­ro­un­ding the European wild hor­se and the Polish ko­nik”.
  • Aleksandra Górecka-​Bruzda (Instytut Genetyki I Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu): „Behawioralne i fi­zjo­lo­gicz­ne re­ak­cje mło­dych ko­ni pod­czas ru­ty­no­wych pro­ce­dur zoo­tech­nicz­nych ja­ko wskaź­ni­ki do­bro­sta­nu”.
 • godz. 1330obiad
 • godz. 1500 cd. ob­rad (se­sja do­nie­sie­nio­wa): pre­zen­ta­cja do­nie­sień zgło­szo­nych na Konferencję (o ko­lej­no­ści wy­gła­sza­nia do­nie­sień or­ga­ni­za­to­rzy po­in­for­mu­ją Autorów pod ko­niec sierp­nia, wy­stą­pie­nia ok. 10 min, w po­ło­wie se­sji prze­wi­dzia­na jest prze­rwa ka­wo­wa). Część do­nie­sień przed­sta­wio­na zo­sta­nie w for­mie po­ste­rów (po uzgod­nie­niu z Autorami prac).
 • godz. 1930 – uro­czy­sta kolacja

09.09.2015 r. (środa) – III Sesja – hodowlana (miejsce: PAN Popielno):

 • godz. 930 prze­gląd ho­dow­la­ny sta­da pod­sta­wo­we­go gru­py sta­jen­nej, wpis mło­dych ogie­rów i kla­czy do księ­gi ko­ni­ków polskich,
 • ok. godz. 1200 (po prze­rwie ka­wo­wej) wspól­ny wy­jazd do re­zer­wa­tu: za­po­zna­nie się z re­wi­ra­mi by­to­wa­nia po­szcze­gól­nych ta­bu­nów, in­for­ma­cja nt. pod­sta­wo­wych za­sad pro­wa­dze­nia ho­dow­li re­zer­wa­to­wej, ob­ser­wa­cja ko­ni­ków rezerwatowych,
 • ok. godz. 1500 – obiad i za­koń­cze­nie Konferencji

Koszty uczestnictwa w Konferencji wynoszą:

 • Udział w se­sjach I, II i III (użyt­ko­wej, referatowo-​doniesieniowej i ho­dow­la­nej) – 250 zł (opła­ta peł­na); kosz­ty obej­mu­ją: wy­ży­wie­nie (1 dzień: obiad, rejs i ko­la­cja, 2 dzień: obiad, uro­czy­sta ko­la­cja, 3 dzień: obiad oraz ka­wa, her­ba­ta i in­ne na­po­je pod­czas przerw w se­sjach), ma­te­ria­ły zjaz­do­we, wy­na­ję­cie sa­li i sprzę­tu mul­ti­me­dial­ne­go, mi­kro­bu­sów i in. kosz­ty organizacyjne
 • Udział w se­sjach I i II lub II i III (użyt­ko­wej i referatowo-​doniesieniowej lub referatowo-​doniesieniowej i ho­dow­la­nej) – 230 zł (kosz­ty obej­mu­ją j.w. po­za obia­dem 1 dnia)
 • Noclegi w Domu Pracy Twórczej w Wierzbie (40 miejsc) – stan­dard ho­te­lo­wy, w ce­nę noc­le­gu wli­czo­ne jest śniadanie: 
  • noc­leg w po­ko­ju 1 – oso­bo­wym 130 zł/​osoby
  • noc­leg 1 oso­by w po­ko­ju 2 os. 90 zł/​osoby
  • noc­leg 1 oso­by w po­ko­ju 3-​4 os. 75 zł/​osoby
 • Noclegi w PAN Popielno (ok. 40 miejsc) – po­ko­je go­ścin­ne o róż­nym stan­dar­dzie (ce­na bez śnia­da­nia, któ­re moż­na za­mó­wić na miej­scu w ba­rze „Kamyczek” – koszt ok. 10-​15 zł): 
  • noc­le­gi w po­ko­jach wie­lo­oso­bo­wych (wspól­na ła­zien­ka) – 25 zł/​osoby
  • noc­le­gi w po­ko­jach 1-​2 oso­bo­wych (z ła­zien­ką): 50-​100 zł/​osoby

Opłaty za udział w Konferencji (z za­zna­cze­niem udzia­łu w po­szcze­gól­nych se­sjach) na­le­ży do­ko­ny­wać na adres:

Polska Akademia Nauk
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego
i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie
Popielno 25, 12-​220 Ruciane-Nida
NIP: 525-15-75-083
nr kon­ta: 64 1130 1017 0020 1462 9420 0023

W przy­pad­ku wpłat zbio­ro­wych na­le­ży wy­mie­nić oso­by, któ­rych ta opła­ta do­ty­czy. Udział w Konferencji na­le­ży opła­cić naj­póź­niej do dnia 28 sierp­nia 2015 roku.

Nocleg, każ­dy uczest­nik Konferencji, w za­leż­no­ści od wy­bo­ru miej­sca, za­ma­wia in­dy­wi­du­al­nie, kon­tak­tu­jąc się te­le­fo­nicz­nie z PAN Popielno (se­kre­ta­riat: Aneta Plona nr tel. 606-​883-​765 lub 87 423-​15-​19) lub re­cep­cją w DPT Wierzba (tel. 516-​009-​061 lub 87 423-16-19).

Uprzejmie pro­si­my o wy­peł­nie­nie za­łą­czo­nej karty zgłoszenia, któ­ra uła­twi or­ga­ni­za­to­rom zre­ali­zo­wa­nie pro­gra­mu Konferencji i jej spraw­ny prze­bieg. Kartę na­le­ży prze­słać na ad­res Sekretarza Konferencji: dr inż. Ewa Jastrzębska, e-​mail: e.jastrzebska@uwm.edu.pl, do dnia 31.07.2015 r.

Print Friendly, PDF & Email