Aktualności

Konie w służbie warszawskiej komunikacji publicznej

23 lipca 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady, ·

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie za­pra­sza do udzia­łu w wy­da­rze­niach to­wa­rzy­szą­cych wy­sta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W naj­bliż­szą so­bo­tę 25.07. o godz. 16-​ej pre­lek­cja „Konie w służ­bie war­szaw­skiej ko­mu­ni­ka­cji pu­blicz­nej”, któ­rą po­pro­wa­dzi Marcin Kozoń (Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie).

Istniejący od 1980 r. Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej zrze­sza en­tu­zja­stów trans­por­tu pu­blicz­ne­go. To dzię­ki nim uczest­ni­cy co­rocz­nej Nocy Muzeów mo­gą do­je­chać do mu­ze­ów za­byt­ko­wy­mi „ogór­ka­mi”.

Odbudowują i opie­ku­ją się wszel­ki­mi po­jaz­da­mi ko­mu­ni­ka­cji pu­blicz­nej, uwa­ża­jąc je za „ma­szy­ny z du­szą”. Wraz z Tramwajami Warszawskimi dba­ją o ko­lek­cję za­byt­ko­wych wa­go­nów, a z Miejskimi Zakładami Autobusowymi – au­to­bu­sów. Gromadzą tak­że mniej­sze ga­ba­ry­to­wo pa­miąt­ki i ak­ce­so­ria zwią­za­ne z pu­blicz­ną komunikacją.

Promują trans­port pu­blicz­ny, przy­bli­ża­ją je­go hi­sto­rię przy wie­lu oka­zjach, pro­wa­dzą tak­że dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną, zbie­ra­jąc pie­nią­dze w „szta­bie na szy­nach” dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki nim w za­byt­ko­wym tram­wa­ju li­nii „T” moż­na też po­znać hi­sto­rią Warszawy.

W per­spek­ty­wie ma­ją stwo­rze­nie Muzeum Komunikacji.

O po­cząt­kach war­szaw­skiej ko­mu­ni­ka­cji pu­blicz­nej, gdy do­mi­no­wa­ła trak­cja kon­na, czy­li o omni­bu­sach, Kolei Konnej Żelaznej (pod tą na­zwą kry­ją się kon­ne tram­wa­je), a mo­że tak­że o do­roż­kach opo­wie nam Marcin Kozoń – znaw­ca te­ma­tu i entuzjasta.

UWAGA! Lepiej przyjść tro­chę wcze­śniej, jest wte­dy wię­cej cza­su na obej­rze­nie wystawy.

Przed pre­lek­cją jej uczest­ni­cy mo­gą obej­rzeć bez­płat­nie wy­sta­wę „Konie w Warszawie XIX i XX wieku”.

Zapraszamy rów­nież do za­po­zna­nia się z programem pozostałych wydarzeń towarzyszących wystawie „Konie w Warszawie XIX i XX wieku”.

MLiJ-Konie_w_Warszawie-plakat

Print Friendly, PDF & Email