Aktualności

Zmiana w programie hodowli koni zimnokrwistych i ard.pol.

12 sierpnia 2015 · Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło po­niż­sze zmia­ny w tre­ści „Programu hodowli ko­ni zim­no­krwi­stych” oraz „Programu hodowli ko­ni ra­sy ar­den pol­ski”, obo­wią­zu­ją­ce­go od dnia 23 lip­ca 2015 r.

Naniesione zmiany w programie hodowli koni zimnokrwistych:

Do Załącznika nr 1, Regulamin wpi­su do Księgi Stadnej Koni Zimnokrwistych § 2 pkt. 8, na­le­ży dodać:

cytatW uza­sad­nio­nych przy­pad­kach Komisja Księgi Stadnej, kie­ru­jąc się do­brem ho­dow­li, ma pra­wo pod­jąć de­cy­zję o wpi­sie do księ­gi stad­nej ogie­ra lub kla­czy, któ­re nie speł­ni­ły wszyst­kich wy­mo­gów pro­gra­mu ho­dow­la­ne­go, pod wa­run­kiem że:

  1. Komisja Księgi Stadnej pi­sem­nie po­twier­dzi i uza­sad­ni wy­ra­że­nie zgo­dy na wpis do księ­gi stad­nej te­go ogie­ra lub kla­czy, wska­zu­jąc na ich ce­chy, któ­re prze­ma­wia­ją za do­ko­na­niem ta­kie­go wpisu,
  2. za­rów­no oj­ciec jak i mat­ka te­go ogie­ra lub kla­czy zo­sta­li wpi­sa­ni do czę­ści głów­nej księ­gi hodowlanej,
  3. u te­go ogie­ra lub kla­czy nie stwier­dzo­no wad dys­kwa­li­fi­ku­ją­cych z ho­dow­li, któ­rych ka­ta­log zo­stał za­war­ty w Regulaminie wpi­su do księ­gi stad­nej ko­ni zim­no­krwi­stych, pa­ra­graf 2, punkt 4.

Naniesione zmiany w programie hodowli koni rasy arden polski:

Do Załącznika nr 1, Regulamin wpi­su do Księgi Stadnej Koni Rasy Arden Polski pkt. 6, na­le­ży dodać:

cytatW uza­sad­nio­nych przy­pad­kach Komisja Księgi Stadnej, kie­ru­jąc się do­brem ho­dow­li, ma pra­wo pod­jąć de­cy­zję o wpi­sie do księ­gi stad­nej ogie­ra lub kla­czy, któ­re nie speł­ni­ły wszyst­kich wy­mo­gów pro­gra­mu ho­dow­la­ne­go, pod wa­run­kiem że:

  1. Komisja Księgi Stadnej pi­sem­nie po­twier­dzi i uza­sad­ni wy­ra­że­nie zgo­dy na wpis do księ­gi stad­nej te­go ogie­ra lub kla­czy, wska­zu­jąc na ich ce­chy, któ­re prze­ma­wia­ją za do­ko­na­niem ta­kie­go wpisu,
  2. za­rów­no oj­ciec jak i mat­ka te­go ogie­ra lub kla­czy zo­sta­li wpi­sa­ni do czę­ści głów­nej księ­gi hodowlanej,
  3. u te­go ogie­ra lub kla­czy nie stwier­dzo­no wad dys­kwa­li­fi­ku­ją­cych z ho­dow­li, któ­rych ka­ta­log zo­stał za­war­ty w Regulaminie wpi­su do księ­gi stad­nej ko­ni ra­sy ar­den pol­ski, punkt 12.

Uzasadnienie:

Powyższa zmia­na jest wy­ni­kiem ob­ser­wa­cji człon­ków Komisji Księgi Stadnej pod­czas kwa­li­fi­ko­wa­nia ko­ni do ksiąg. Komisja wi­dzi po­trze­bę wpro­wa­dze­nia od­po­wied­nie­go za­pi­sy, któ­ry umoż­li­wi wpis do ksiąg dla war­to­ścio­wych ko­ni, któ­re nie speł­ni­ły wszyst­kich wy­mo­gów pro­gra­mu ho­dow­la­ne­go. Każdorazowo ta­ki przy­pa­dek bę­dzie do­kład­nie ana­li­zo­wa­ny przez Komisję Księgi, jed­nak­że przy za­cho­wa­nej za­sa­dzie obo­wiąz­ku po­cho­dze­nia po ro­dzi­cach wpi­sa­nych do ksiąg, oraz wy­klu­cze­niu wad dys­kwa­li­fi­ku­ją­cych z hodowli.

Print Friendly, PDF & Email