Aktualności

Zmiana w programie hodowli koni rasy arden polski

17 września 2015 · Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło po­niż­sze zmia­ny w tre­ści „Programu hodowli ko­ni ra­sy ar­den pol­ski”, któ­re obo­wią­zy­wać bę­dą od dnia 8 paź­dzier­ni­ka 2015 r.

Naniesione zmiany w programie hodowli koni rasy arden polski:

W tre­ści Załącznika nr 2, Metodyka oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej ko­ni ra­sy ar­den pol­ski pkt. 1, do­tych­cza­so­wa treść zo­sta­je cał­ko­wi­cie za­stą­pio­na i otrzy­mu­je na­stę­pu­ją­ce brzmienie:

cytatOgiery w wie­ku 2,5-3,5 lat, przed wpi­sa­niem do księ­gi, pod­da­je się obo­wiąz­ko­wo wstęp­nej po­lo­wej pró­bie za­przę­go­wej we­dług na­stę­pu­ją­ce­go programu:
Próbę prze­pro­wa­dza się w wo­zie kon­nym na ogu­mio­nych ko­łach o ma­sie 500-​600 kg. Do pró­by na­le­ży wy­brać od­ci­nek po­lnej, piasz­czy­stej dro­gi o nie­ubi­tej na­wierzch­ni, do­pusz­cza się pod­ło­że trawiaste.

Ogiera za­przę­ga­ją nie mniej niż 2 oso­by, ale nie wię­cej niż 3. Bat do­zwo­lo­ny jest tyl­ko do kon­tro­lo­wa­nia ko­nia, bru­tal­ne uży­cie ba­ta po­wo­du­je dyskwalifikację.
W pró­bie tej nie na­le­ży wy­ma­gać od ko­nia szczy­to­wych wy­sił­ków, a wy­nik jej trze­ba oce­nić na pod­sta­wie chę­ci ko­nia do ucią­gu i je­go za­cho­wa­nia w cza­sie próby.

Schemat pró­by:

 • za­przę­gnię­cie ko­nia do wozu
 • ru­sze­nie stę­pem na dy­stans min 20 m
 • za­trzy­ma­nie ko­nia na 20 s
 • ru­sze­nie stę­pem na dy­stans min 20 m
 • za­trzy­ma­nie ko­nia na 20 s
 • ru­sze­nie stę­pem na dy­stans nie mniej­szy niż 10 m, pod­je­cha­nie do Komisji i za­koń­cze­nie próby

Punktuje się za spo­sób cią­gnię­cia, ru­sza­nie z miej­sca oraz za­cho­wa­nie ko­nia pod­czas za­trzy­ma­nia i w po­zy­cji stój.

Punkty przy­zna­je się we­dług po­niż­szej skali.

RUSZANIE Z WOZEM I SPOSÓB CIĄGNIĘCIA:

 • 5 pkt –   koń cią­gnie chęt­nie, trzy ra­zy ru­sza bez szar­pa­nia, spo­koj­nie wkła­da­jąc się w uprząż
 • 4 pkt –   koń cią­gnie chęt­nie, ale z pew­nym wy­sił­kiem lub cią­gnie ner­wo­wo, ale ru­sza bez szarpania
 • 3 pkt –   koń cią­gnie chęt­nie, ale ru­sza z pew­nym szarpaniem
 • 2 pkt –   koń cią­gnie z szar­pa­niem, z du­żym wy­sił­kiem, z kil­ko­ma pró­ba­mi ru­sza­nia, przy ru­sza­niu krę­ci się i jest niespokojny
 • 1 pkt –   koń kil­ka ra­zy przy­kła­da się do cią­gnię­cia z szar­pa­niem, z ce­cha­mi ner­wo­we­go za­cho­wa­nia się i z tru­dem po­ko­nu­je opór wozu

ZATRZYMANIE I POZYCJA NA STÓJ:

 • 5 pkt –   koń za­trzy­mał się płyn­nie i stoi spo­koj­nie przez 20 s pod­czas każ­de­go zatrzymania
 • 4 pkt –   koń za­trzy­mał się płyn­nie, ale sto­jąc wy­ka­zu­je pew­ną ner­wo­wość, pod­czas za­trzy­mań nie wy­stał do koń­ca 20s, stał po ok. 15 s
 • 3 pkt –   koń za­trzy­mał się ma­ło płyn­nie i sto­jąc jest nie­spo­koj­ny, ner­wo­wy, krę­ci się, stoi pod­czas każ­de­go za­trzy­ma­nia nie dłu­żej jak 10s
 • 2 pkt –   koń za­trzy­mał się z tru­dem, po kil­ku (2-​3) pró­bach za­trzy­ma­nia go przez po­wo­żą­ce­go, po za­trzy­ma­niu krę­ci się i po kil­ku se­kun­dach rusza
 • 1 pkt –   koń za­trzy­mał się po wie­lu pró­bach za­trzy­ma­nia go przez po­wo­żą­ce­go, nie po­tra­fi stać w miej­scu, ru­sza po zatrzymaniu

Koń mo­że zo­stać zdys­kwa­li­fi­ko­wa­ny, gdy pod­czas tej czę­ści pró­by szar­pie, skrę­ca na bo­ki, ska­cze, nie chce przy­ło­żyć się do cią­gnię­cia wo­zu, ca­ły czas za­cho­wu­je się ner­wo­wo, stwa­rza­jąc za­gro­że­nie dla po­wo­żą­ce­go, ko­mi­sji lub osób postronnych.

Ocena koń­co­wa:
10 pkt. – oce­na wybitna

9 – 8 pkt. – oce­na bar­dzo dobra
7 – 6 pkt. – oce­na dobra
5 – 4 pkt. – oce­na dostateczna
3 pkt. i mniej – pró­ba nie zaliczona

Uzasadnienie:

Zmiana do­ty­czy usu­nię­cia z pró­by pod­kła­dek opo­ro­wych pod­kła­da­nych pod ko­ła wo­zu. Podkładki te czę­sto po­wo­du­ją ner­wo­wość u ko­ni oraz nie­chęć cią­gnię­cia. Ponieważ pró­ba do­ty­czy ko­ni mło­dych na­le­ży je­dy­nie spraw­dzić ich cha­rak­ter oraz chęć współ­pra­cy z czło­wie­kiem bez po­wo­do­wa­nia do­dat­ko­wych ob­cią­żeń fi­zycz­nych i psychicznych.

Print Friendly, PDF & Email