Aktualności

MJT NEVADOS S mistrzem świata koni 7-​letnich w skokach – wielki sukces polskiej hodowli koni sportowych!

21 września 2015 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Udało się i to z przy­tu­pem. Tak można pod­su­mo­wać wy­stęp si­wego ogiera MJT Nevados S na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szkody w Lanaken 2015 w ka­te­go­rii koni 7 let­nich – ZWYCIĘSTWO i to w ja­kim stylu! Wygrał w naj­trud­niej­szej z ka­te­go­rii wie­ko­wych roz­gry­wa­nych na tych pre­sti­żo­wych za­wo­dach. 

MJT Nevados S ur. 2008 (Calvados Z Z – Nestia sp /​ Romualdo KWPN) wpi­sany do księgi stad­nej pol­skiego ko­nia szla­chet­nego pół­krwi, uro­dził się w stad­ni­nie Stanisława Szurika z miej­sco­wo­ści Liszkowo (woj. kujawsko-​pomorskie), która jest ukie­run­ko­wana na ho­dowlę koni sko­ko­wych. Jest to syn ogiera Calvados Z Z ur. 2001r., po Chellano Z, który pod Roelfem Brillem wy­grał ka­te­go­rię koni 5 let­nich także na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w Lanaken w 2006 r., a w na­stęp­nym roku za­koń­czył zma­ga­nia w tych Mistrzostwach na wy­so­kiej 9 po­zy­cji. Niestety jego ostat­nimi za­wo­dami w któ­rych wy­star­to­wał były 5* CSI-​W w Oslo w se­zo­nie 2010, a do­sia­dał go wtedy Christian Ahlmann.

Matka ogiera MJT Nevados S – wy­ho­do­wana w Polsce klacz Nestia S sp ur. 2004, po Romualdo KWPN jest jedną z naj­lep­szych ma­tek w lisz­kow­skiej stad­ni­nie. Elegancka, w no­wo­cze­snym ty­pie, „po­prawna na spo­dzie”, wy­róż­nia­jąca się w sko­kach lu­zem, kryta była za­wsze ogie­rami z „naj­wyż­szej półki”. MJT Nevados S był źre­bię­ciem bar­dzo ży­wot­nym, „za­nim się uro­dził już pił siarę” tak krótko cha­rak­te­ry­zuje go Krzysztof Kierzek, ów­cze­sny kie­row­nik tej stad­niny. Właścicielem og. MJT Nevados S jest firma Makrum Jumping Team. Założycielem i wła­ści­cie­lem tej spółki jest Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., spółka gieł­dowa, któ­rej Prezesem Zarządu jest p. Rafał Jerzy. Celem Spółki MAKRUM Jumping Team, jest po­przez Mistrzostwa Świata Młodych Koni wy­pro­mo­wa­nie og. MJT Nevados S, tak aby mógł kon­ty­nu­ować ka­rierę spor­tową po­zo­sta­jąc na­dal jej wła­sno­ścią. Do MAKRUM Jumping Team na­leżą także inne ko­nie, któ­rych na­zwa po­prze­dzona jest skró­tem MJT.

MJT Nevados S wy­róż­niał się pod­czas wy­staw ho­dow­la­nych oraz kon­kur­sów w sko­kach lu­zem or­ga­ni­zo­wa­nych na te­re­nie KPZHK w Bydgoszczy. Przez pierw­sze dwa lata ka­riery do­sia­dał go Jacek Zagor, a zwień­cze­niem ich pracy były dwa ty­tuły na sko­ko­wych Mistrzostwach Polski Młodych Koni od­po­wied­nio w ka­te­go­rii 4-​letnich (noty: 9.2 oraz 8.8 pkt.) i 5 let­nich (noty 8.4/8.6/8.8). Mając na wzglę­dzie ja­kość ogiera jego wła­ści­ciel zde­cy­do­wał się po­wie­rzyć go do­świad­czo­nemu, bel­gij­skiemu za­wod­ni­kowi Gregorowi Wathelet. W lu­tym 2015 roku po raz pierw­szy para ta wy­star­to­wała w mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach dla mło­dych koni roz­gry­wa­nych w Vejer de la Frontera, po­tem star­to­wali także w Mistrzostwach Belgii koni 7 let­nich. Zwieńczeniem tego se­zonu był start w Lanaken w ka­te­go­rii koni 7 let­nich. Do pierw­szej kwa­li­fi­ka­cji przy­stą­piło 208 naj­lep­szych koni z Europy. Wśród nich para MJT Nevados S /​ Wathelet za­jęła 5 po­zy­cję z ze­ro­wym kon­tem oraz cza­sem 34.33 sek. Druga kwa­li­fi­ka­cja to miej­sce 23 wśród 50 „czy­stych” par! A po­nie­waż w Lanaken li­czą się tylko czy­ste prze­jazdy (tylko ta­kie ko­nie mają szansę do­stać się do fi­nału) MJT Nevados S pod wa­lecz­nym Watheletem wy­star­to­wali w fi­nale. Do roz­grywki w kon­kur­sie fi­na­ło­wym, gdzie stoi par­kur wy­so­ko­ści 145 cm., przy­stą­piło 12 par. Wathelet i MJT Nevados S wy­grali i w do­brym stylu, i w naj­lep­szym cza­sie – 34.97s. Na kon­fe­ren­cji pra­so­wej po zwy­cię­stwie w MŚMK Gregory tak cha­rak­te­ry­zuje tego ogiera:

cytatW tym se­zo­nie roz­po­czę­li­śmy starty kon­kur­sami w Sunshine Tour, gdzie ogier ska­kał do­brze. Następnie wy­star­to­wa­li­śmy w Mistrzostwach Belgii w Lummen i w roz­grywce mie­li­śmy jedną zrzutkę, po­nie­waż MJT Nevados nie przy­wykł do „ści­ga­nia się”. Zanim przy­by­łem do Lanaken, na tre­nin­gach pra­co­wa­łem nad szyb­ko­ścią tego ogiera i ten tre­ning od­niósł sku­tek. Wiedziałem, że MJT Nevados S jest bar­dzo ostrożny i uważny, ale na po­czątku nie by­łem pe­wien czy ma wy­star­cza­jące moż­li­wo­ści – te­raz ten koń z ty­go­dnia na ty­dzień jest co­raz lep­szy! Podczas za­wo­dów w Lanaken ska­kał z ła­two­ścią, na­wet w Finale, w któ­rym par­kur stał na­prawdę po­tężny. Ale te wy­so­ko­ści nie ro­biły na nim wra­że­nia. Ten koń nie jest na sprze­daż – tak swoją wy­po­wiedź za­koń­czył Gregory Wathelet.

Bardzo cie­szy fakt, że ho­dowca ogiera MJT Nevados S zde­cy­do­wał się za­re­je­stro­wać źre­bię w Polskim Związku Hodowców Koni, a nie w za­gra­nicz­nych księ­gach. Może wy­nik spor­towy i jego obie­cu­jące starty zwrócą uwagę na fakt, że w na­szym kraju także ro­dzą się do­bre ko­nie spor­towe. To naj­lep­sza forma pro­mo­cji pol­skiej ho­dowli i wzór do na­śla­do­wa­nia.

Serdecznie gra­tu­lu­jemy i dzię­ku­jemy ho­dowcy oraz wła­ści­cie­lowi.

MJT Nevados S - Wathelet Gregory (BEL) 7 years of age FEI World Breeding Jumping Championships Lanaken 2015 © Hippo Foto - Dirk Caremans 20/09/15

MJT Nevados S – Wathelet Gregory (BEL)
© Hippo Foto – Dirk Caremans

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube