Aktualności

MJT NEVADOS S mistrzem świata koni 7-​letnich w skokach – wielki sukces polskiej hodowli koni sportowych!

21 września 2015 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Udało się i to z przy­tu­pem. Tak moż­na pod­su­mo­wać wy­stęp si­we­go ogie­ra MJT Nevados S na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w sko­ka­ch przez prze­szko­dy w Lanaken 2015 w ka­te­go­rii ko­ni 7 let­ni­ch – ZWYCIĘSTWO i to w ja­kim sty­lu! Wygrał w naj­trud­niej­szej z ka­te­go­rii wie­ko­wy­ch roz­gry­wa­ny­ch na ty­ch pre­sti­żo­wy­ch za­wo­da­ch. 

MJT Nevados S ur. 2008 (Calvados Z Z – Nestia sp /​ Romualdo KWPN) wpi­sa­ny do księ­gi stad­nej pol­skie­go ko­nia szla­chet­ne­go pół­krwi, uro­dził się w stad­ni­nie Stanisława Szurika z miej­sco­wo­ści Liszkowo (woj. kujawsko-​pomorskie), któ­ra je­st ukie­run­ko­wa­na na ho­dow­lę ko­ni sko­ko­wy­ch. Jest to syn ogie­ra Calvados Z Z ur. 2001r., po Chellano Z, któ­ry pod Roelfem Brillem wy­grał ka­te­go­rię ko­ni 5 let­ni­ch tak­że na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w Lanaken w 2006 r., a w na­stęp­nym ro­ku za­koń­czył zma­ga­nia w ty­ch Mistrzostwach na wy­so­kiej 9 po­zy­cji. Niestety je­go ostat­ni­mi za­wo­da­mi w któ­ry­ch wy­star­to­wał by­ły 5* CSI-​W w Oslo w se­zo­nie 2010, a do­sia­dał go wte­dy Christian Ahlmann.

Matka ogie­ra MJT Nevados S – wy­ho­do­wa­na w Polsce kla­cz Nestia S sp ur. 2004, po Romualdo KWPN je­st jed­ną z naj­lep­szy­ch ma­tek w lisz­kow­skiej stad­ni­nie. Elegancka, w no­wo­cze­snym ty­pie, „po­praw­na na spo­dzie”, wy­róż­nia­ją­ca się w sko­ka­ch lu­zem, kry­ta by­ła za­wsze ogie­ra­mi z „naj­wyż­szej pół­ki”. MJT Nevados S był źre­bię­ciem bar­dzo ży­wot­nym, „za­nim się uro­dził już pił sia­rę” tak krót­ko cha­rak­te­ry­zu­je go Krzysztof Kierzek, ów­cze­sny kie­row­nik tej stad­ni­ny. Właścicielem og. MJT Nevados S je­st fir­ma Makrum Jumping Team. Założycielem i wła­ści­cie­lem tej spół­ki je­st Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., spół­ka gieł­do­wa, któ­rej Prezesem Zarządu je­st p. Rafał Jerzy. Celem Spółki MAKRUM Jumping Team, je­st po­przez Mistrzostwa Świata Młodych Koni wy­pro­mo­wa­nie og. MJT Nevados S, tak aby mó­gł kon­ty­nu­ować ka­rie­rę spor­to­wą po­zo­sta­jąc na­dal jej wła­sno­ścią. Do MAKRUM Jumping Team na­le­żą tak­że in­ne ko­nie, któ­ry­ch na­zwa po­prze­dzo­na je­st skró­tem MJT.

MJT Nevados S wy­róż­niał się pod­czas wy­staw ho­dow­la­ny­ch oraz kon­kur­sów w sko­ka­ch lu­zem or­ga­ni­zo­wa­ny­ch na te­re­nie KPZHK w Bydgoszczy. Przez pierw­sze dwa la­ta ka­rie­ry do­sia­dał go Jacek Zagor, a zwień­cze­niem ich pra­cy by­ły dwa ty­tu­ły na sko­ko­wy­ch Mistrzostwach Polski Młodych Koni od­po­wied­nio w ka­te­go­rii 4-​letnich (no­ty: 9.2 oraz 8.8 pkt.) i 5 let­ni­ch (no­ty 8.4/8.6/8.8). Mając na wzglę­dzie ja­ko­ść ogie­ra je­go wła­ści­ciel zde­cy­do­wał się po­wie­rzyć go do­świad­czo­ne­mu, bel­gij­skie­mu za­wod­ni­ko­wi Gregorowi Wathelet. W lu­tym 2015 ro­ku po raz pierw­szy pa­ra ta wy­star­to­wa­ła w mię­dzy­na­ro­do­wy­ch kon­kur­sa­ch dla mło­dy­ch ko­ni roz­gry­wa­ny­ch w Vejer de la Frontera, po­tem star­to­wa­li tak­że w Mistrzostwach Belgii ko­ni 7 let­ni­ch. Zwieńczeniem te­go se­zo­nu był start w Lanaken w ka­te­go­rii ko­ni 7 let­ni­ch. Do pierw­szej kwa­li­fi­ka­cji przy­stą­pi­ło 208 naj­lep­szy­ch ko­ni z Europy. Wśród ni­ch pa­ra MJT Nevados S /​ Wathelet za­ję­ła 5 po­zy­cję z ze­ro­wym kon­tem oraz cza­sem 34.33 sek. Druga kwa­li­fi­ka­cja to miej­sce 23 wśród 50 „czy­sty­ch” par! A po­nie­waż w Lanaken li­czą się tyl­ko czy­ste prze­jaz­dy (tyl­ko ta­kie ko­nie ma­ją szan­sę do­stać się do fi­na­łu) MJT Nevados S pod wa­lecz­nym Watheletem wy­star­to­wa­li w fi­na­le. Do roz­gryw­ki w kon­kur­sie fi­na­ło­wym, gdzie stoi par­kur wy­so­ko­ści 145 cm., przy­stą­pi­ło 12 par. Wathelet i MJT Nevados S wy­gra­li i w do­brym sty­lu, i w naj­lep­szym cza­sie – 34.97s. Na kon­fe­ren­cji pra­so­wej po zwy­cię­stwie w MŚMK Gregory tak cha­rak­te­ry­zu­je te­go ogie­ra:

cytatW tym se­zo­nie roz­po­czę­li­śmy star­ty kon­kur­sa­mi w Sunshine Tour, gdzie ogier ska­kał do­brze. Następnie wy­star­to­wa­li­śmy w Mistrzostwach Belgii w Lummen i w roz­gryw­ce mie­li­śmy jed­ną zrzut­kę, po­nie­waż MJT Nevados nie przy­wy­kł do „ści­ga­nia się”. Zanim przy­by­łem do Lanaken, na tre­nin­ga­ch pra­co­wa­łem nad szyb­ko­ścią te­go ogie­ra i ten tre­ning od­nió­sł sku­tek. Wiedziałem, że MJT Nevados S je­st bar­dzo ostroż­ny i uważ­ny, ale na po­cząt­ku nie by­łem pe­wien czy ma wy­star­cza­ją­ce moż­li­wo­ści – te­raz ten koń z ty­go­dnia na ty­dzień je­st co­raz lep­szy! Podczas za­wo­dów w Lanaken ska­kał z ła­two­ścią, na­wet w Finale, w któ­rym par­kur stał na­praw­dę po­tęż­ny. Ale te wy­so­ko­ści nie ro­bi­ły na nim wra­że­nia. Ten koń nie je­st na sprze­daż – tak swo­ją wy­po­wie­dź za­koń­czył Gregory Wathelet.

Bardzo cie­szy fakt, że ho­dow­ca ogie­ra MJT Nevados S zde­cy­do­wał się za­re­je­stro­wać źre­bię w Polskim Związku Hodowców Koni, a nie w za­gra­nicz­ny­ch księ­ga­ch. Może wy­nik spor­to­wy i je­go obie­cu­ją­ce star­ty zwró­cą uwa­gę na fakt, że w na­szym kra­ju tak­że ro­dzą się do­bre ko­nie spor­to­we. To naj­lep­sza for­ma pro­mo­cji pol­skiej ho­dow­li i wzór do na­śla­do­wa­nia.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my ho­dow­cy oraz wła­ści­cie­lo­wi.

MJT Nevados S - Wathelet Gregory (BEL) 7 years of age FEI World Breeding Jumping Championships Lanaken 2015 © Hippo Foto - Dirk Caremans 20/09/15

MJT Nevados S – Wathelet Gregory (BEL)
© Hippo Foto – Dirk Caremans

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube