Aktualności

Test obcego powożącego

24 września 2015 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Serdecznie zapra­sza­my hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na test obce­go powo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym Ogierów w Książu. Test odbę­dzie się w dniu 6 paź­dzier­ni­ka 2015 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne jest na godz. 900, a obcym powo­żą­cym będzie Alicja Chodkiewicz.

Print Friendly, PDF & Email