Aktualności

Uwaga – oszustwo wydawnicze!

25 września 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo, ·

Szanowni ho­dow­cy i wła­ści­cie­le koni,
do biu­ra PZHK po­now­nie na­pły­wa­ją zgło­sze­nia o oszu­stwach zwią­za­nych z za­ku­pem al­bu­mu o ko­niach zim­no­krwi­stych za ce­nę 199 zł. Osoby, któ­re do tej po­ry po­in­for­mo­wa­ły nas o tym fak­cie, otrzy­ma­ły zu­peł­nie in­ne pu­bli­ka­cje niż ocze­ki­wa­ły (m.in. książ­ki kom­plet­nie nie zwią­za­ne z bran­żą). Niepokojący jest fakt, że po­ten­cjal­ni kup­cy in­for­mo­wa­ni są, że sprze­daw­ca otrzy­mał ich nu­mer kon­tak­to­wy z biu­ra PZHK.
Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że nie ma z po­wyż­szą spra­wą nic wspól­ne­go i nie prze­ka­zu­je oso­bom trze­cim da­nych oso­bo­wych za­war­tych w Centralnym Rejestrze Koniowatych, a ho­dow­ców po­sia­da­ją­cych za­re­je­stro­wa­ne punk­ty ko­pu­la­cyj­ne (da­ne do­stęp­ne pu­blicz­nie) pro­si­my o szcze­gól­ną ostroż­ność. PZHK nie pro­wa­dzi sprze­da­ży te­le­fo­nicz­nej, a ca­ła ofer­ta wy­daw­ni­cza Związku i nu­mer kon­ta ban­ko­we­go znaj­du­ją się wy­łącz­nie na na­szej stro­nie internetowej.

Print Friendly, PDF & Email