Aktualności

Wykład „Sytuacja i analiza rodów męskich w hodowli koni rasy śląskiej w Polsce w 2015 r.”

12 października 2015 · Kategoria: Seminaria i wykłady, · Rasa:

Wszystkich ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz mi­ło­śni­ków ko­ni ra­sy ślą­skiej ser­decz­nie za­pra­sza­my na wy­kład Pana Janusza Lawina, wie­lo­let­nie­go Przewodniczącego Komisji Księgi Stadnej ko­ni ra­sy ślą­skiej, pt. „Sytuacja i ana­li­za ro­dów mę­skich w ho­dow­li ko­ni ra­sy ślą­skiej w Polsce w 2015 r.”.
Spotkanie, za­pla­no­wa­ne jest na pierw­szy dzień pró­by ogie­rów ras szla­chet­nych w ZT Książ (16 paź­dzier­ni­ka 2015 r., pią­tek), roz­pocz­nie się ko­ło godz. 1800.

Print Friendly, PDF & Email