Aktualności

Próba dzielności ogierów

13 października 2015 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Informujemy, że dwu­dnio­wa za­przę­go­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy ślą­skiej oraz in­nych ras szla­chet­nych, koń­czą­ca 60-​dniowy tre­ning sta­cjo­nar­ny w Zakładzie Treningowym w Książu, roz­pocz­nie się w pią­tek, 16 paź­dzier­ni­ka 2015 r. o godz. 1100.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Print Friendly, PDF & Email