Aktualności

Wideo-​życzenia dla Hodowców

27 listopada 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe, ·

Jubileusz 120-​lecia Polskiego Związku Hodowców Koni do­bie­ga koń­ca. Przed na­mi ostat­nia, kul­mi­na­cyj­na im­pre­za wień­czą­ca ob­cho­dy, czy­li w dniach 10-​13 grud­nia Cavaliada w Poznaniu. Bogaty re­per­tu­ar prze­wi­du­je m.in. Pawilon Polskiej Hodowli, spek­takl pt. 120 lat biało-​czerwonych ko­ni, au­kcje ko­ni wierz­cho­wych oraz – gwóźdź pro­gra­mu, czy­li uro­czy­stą Gale Obchodów 120-​lecia PZHK. Zanim jed­nak spo­tka­my się aby uro­czy­ście świę­to­wać dłu­gą i pięk­ną hi­sto­rię, tra­dy­cję oraz do­ko­na­nia na­sze­go śro­do­wi­ska, po­pro­si­li­śmy pod­czas li­sto­pa­do­we­go po­sie­dze­nia Zarządu PZHK o krót­kie życzenia.
Oto po­god­ne wy­po­wie­dzi – za­re­je­stro­wa­ne w for­mie wi­deo – wy­bra­nych Członków Zarządu i Kierowników OZHK/​WZHK.

Print Friendly, PDF & Email