Aktualności

Bogaty program hodowlanych atrakcji

7 grudnia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Seminaria i wykłady, Sprawy związkowe, Wystawy i pokazy, ·

W ra­ma­ch ob­cho­dów ju­bi­le­uszu 120-​lecia PZHK pod­czas Cavaliady przy­go­to­wa­no bo­ga­ty pro­gram atrak­cji to­wa­rzy­szą­cy­ch. Numer je­den to spek­ta­kl pt. „120 lat biało-​czerwonych ko­ni” (12 grud­nia, so­bo­ta, go­dz. 1615, are­na A – ha­la 5), któ­ry bę­dzie się skła­dał z 4 ko­lej­ny­ch odsłon/​części o na­stę­pu­ją­cy­ch, in­try­gu­ją­co brzmią­cy­ch na­zwa­ch:

 • Z pia­sku i wia­tru stwo­rzo­ny…
 • Ze wsi ku mia­stu
 • Wojenna za­wie­ru­cha
 • Przyjaciel koń, dzi­siaj

Ponadto przy­go­to­wa­no na are­nie B, ha­la 7 (w dnia­ch 11-​13 grud­nia) w Pawilonie Polskiej Hodowli na­stę­pu­ją­ce po­ka­zy:

 • Arabski czar
 • Od fur­man­ki do ka­re­ty – czy­li za­przę­gi na prze­ło­mie wie­ków
 • Galaktyka ma­łe­go ku­cy­ka
 • Konna Formuła 1

Hodowcy za­pra­sza­ją rów­nież na aukcje polskich koni wierzchowych, wy­sta­wę ras ko­ni, eks­po­zy­cję za­byt­ko­wy­ch ekwi­pa­ży, wy­sta­wę wiel­ko­for­ma­to­wy­ch zdjęć de­dy­ko­wa­ny­ch hi­sto­rii PZHK, po­ka­zy edukacyjno-​użytkowe na ro­und­pe­nie, opro­wa­dzan­ki na ku­cy­ka­ch, gry i kon­kur­sy dla dzie­ci z cy­klu „ABC ho­dow­la­nej wie­dzy”. No i czte­ry wykłady/​prelekcje popularno-​naukowe pod pa­ra­so­lem Akademii Hodowcy i Jeźdźca. Tytuły i au­to­rzy pa­trz wię­cej Uniwersytet Jeździecki.

newsletter

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube