Aktualności

Bogaty program hodowlanych atrakcji

7 grudnia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Seminaria i wykłady, Sprawy związkowe, Wystawy i pokazy, ·

W ra­mach ob­cho­dów ju­bi­le­uszu 120-​lecia PZHK pod­czas Cavaliady przy­go­to­wa­no bo­ga­ty pro­gram atrak­cji to­wa­rzy­szą­cych. Numer je­den to spek­takl pt. „120 lat biało-​czerwonych ko­ni” (12 grud­nia, so­bo­ta, godz. 1615, are­na A – ha­la 5), któ­ry bę­dzie się skła­dał z 4 ko­lej­nych odsłon/​części o na­stę­pu­ją­cych, in­try­gu­ją­co brzmią­cych nazwach:

  • Z pia­sku i wia­tru stworzony…
  • Ze wsi ku miastu
  • Wojenna za­wie­ru­cha
  • Przyjaciel koń, dzisiaj

Ponadto przy­go­to­wa­no na are­nie B, ha­la 7 (w dniach 11-​13 grud­nia) w Pawilonie Polskiej Hodowli na­stę­pu­ją­ce pokazy:

  • Arabski czar
  • Od fur­man­ki do ka­re­ty – czy­li za­przę­gi na prze­ło­mie wieków
  • Galaktyka ma­łe­go kucyka
  • Konna Formuła 1

Hodowcy za­pra­sza­ją rów­nież na aukcje polskich koni wierzchowych, wy­sta­wę ras ko­ni, eks­po­zy­cję za­byt­ko­wych ekwi­pa­ży, wy­sta­wę wiel­ko­for­ma­to­wych zdjęć de­dy­ko­wa­nych hi­sto­rii PZHK, po­ka­zy edukacyjno-​użytkowe na ro­und­pe­nie, opro­wa­dzan­ki na ku­cy­kach, gry i kon­kur­sy dla dzie­ci z cy­klu „ABC ho­dow­la­nej wie­dzy”. No i czte­ry wykłady/​prelekcje popularno-​naukowe pod pa­ra­so­lem Akademii Hodowcy i Jeźdźca. Tytuły i au­to­rzy patrz wię­cej Uniwersytet Jeździecki.

newsletter

Print Friendly, PDF & Email