Aktualności

Spotkanie z Krzysztofem Jarockim

7 grudnia 2015 · Kategoria: Kultura, ·

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie za­pra­sza­my do udzia­łu w spo­tka­niach, któ­re uzu­peł­nią eks­po­zy­cję ma­lar­stwa Jarockich.

15 grud­nia 2015 r. godz. 1800 – I spo­tka­nie z artystą

Spotkanie au­tor­skie z Krzysztofem Jarockim, któ­ry opo­wie o swo­im ma­lar­stwie. Będzie moż­na wów­czas po­słu­chać m.in. o tym jak po­wsta­ją ob­ra­zy ar­ty­sty, dla­cze­go ko­nie tak czę­sto po­ja­wia­ją się w je­go pra­cach oraz jak na­ro­dzi­ła się pa­sja malarza.

Istnieje moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia spo­tka­nia z Krzysztofem Jarockim w do­wol­nie wy­bra­nym ter­mi­nie dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych po wcze­śniej­szym umówieniu.
Szczegółowe in­for­ma­cje pod nr tel.: 22 522-​66-​38 oraz na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.muzeum.warszawa.pl.

Ekspozycja „Jaroccy – Malarstwo” sta­no­wi pierw­szą część wy­sta­wy bę­dą­cej do­tych­cza­so­wym pod­su­mo­wa­niem twór­czo­ści artystów.

Bracia Wojciech (ur. 1954 r.), Krzysztof (ur. 1959 r.) oraz Zbigniew (ur. 1962 r.) po­cho­dzą z nie­wiel­kiej miej­sco­wo­ści Bokiny na Podlasiu. Już od wcze­snych lat prze­ja­wia­li za­in­te­re­so­wa­nia za­ję­cia­mi pla­stycz­ny­mi. WojciechZbigniew ukoń­czy­li Wydział Rzeźby war­szaw­skiej ASP. Krzysztof ja­ko sa­mo­uk kon­se­kwent­nie przez wie­le lat kształ­to­wał swój in­dy­wi­du­al­ny styl. Dziś wszy­scy trzej są au­to­ra­mi po­kaź­nych roz­mia­rów ko­lek­cji prac w dzie­dzi­nie rzeź­by oraz ma­lar­stwa szta­lu­go­we­go. Od kil­ku lat rów­nież naj­młod­szy czło­nek ro­dzi­ny – Jędrzej (syn Krzysztofa, ur. 1995 r.) zaj­mu­je się malarstwem.

jaroccy

Print Friendly, PDF & Email