Aktualności

120 lat działalności PZHK (wystąpienie na Gali w Poznaniu)

15 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe, ·

Serdecznie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią prze­mó­wie­nia Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni, prof. Zbigniewa Jaworskiego, wy­gło­szo­ne­go pod­czas ga­li ob­cho­dów 120-​lecia PZHK, któ­ra od­by­ła się 12 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu.
Równocześnie za­chę­ca­my do obej­rze­nia pre­zen­ta­cji za­ty­tu­ło­wa­nej „120-​lat biało-​czerwonych ko­ni”, któ­ra w zdję­ciach przed­sta­wia hi­sto­rię 12 de­kad zor­ga­ni­zo­wa­nej ho­dow­li ko­ni w Polsce…

cytatPanie Ministrze, Drodzy Hodowcy, Dostojni Goście, Szanowni Państwo!

Przedstawienie 12 de­kad hi­sto­rii na­sze­go Związku, w cią­gu sie­dem­na­stu mi­nut, ja­kie okre­śla sce­na­riusz dzi­siej­szej Gali, jest za­da­niem bar­dzo trud­nym, nie­mniej po­sta­ram się mu sprostać.

Organizacja zrze­sza­ją­ca ho­dow­ców ko­ni, pod obec­ną na­zwą Polski Związek Hodowców Koni, po­wo­ła­na zo­sta­ła 11 ma­ja 1957 ro­ku w Warszawie na Walnym Zjeździe Delegatów Wojewódzkich Związków Hodowców Koni. Jednakże hi­sto­ria zrze­szeń i związ­ków ho­dow­ców ko­ni na zie­miach pol­skich jest znacz­nie dłuż­sza i się­ga po­ło­wy XIX wie­ku, a więc cza­su za­bo­rów. Pierwowzorem na­szej or­ga­ni­za­cji by­ło po­wo­ła­ne w 1895 ro­ku Poznańskie Towarzystwo Zapisywania Klaczy w Księgi Rodowodowe, któ­re mia­ło na ce­lu kwa­li­fi­ko­wa­nie kla­czy do księ­gi stad­nej i wy­da­wa­nie jej dru­kiem. Był to po­czą­tek zor­ga­ni­zo­wa­nej ho­dow­li ko­ni na zie­miach pol­skich, po­łą­czo­ny z se­lek­cją i pro­wa­dze­niem księ­gi stad­nej, a więc dzia­ła­nia­mi, ja­kie m.in. obec­nie pro­wa­dzi PZHK. W 1920 ro­ku Towarzystwo prze­kształ­co­no w Związek Hodowców Konia Szlachetnego w Wielkopolsce, a w ro­ku 1935 w Poznański Związek Hodowców Koni. Należy w tym miej­scu pod­kre­ślić, że z tą czę­ścią hi­sto­rii dzia­łal­no­ści sa­mo­rzą­do­wej ho­dow­ców ko­ni na te­re­nie daw­ne­go Wielkiego Księstwa Poznańskiego iden­ty­fi­ku­je się tak­że Związek Hodowców Koni Wielkopolskich, dla któ­re­go rok 2015 rów­nież jest ro­kiem jubileuszowym.

Na te­re­nach po­zo­sta­ją­cych pod za­bo­rem ro­syj­skim i au­striac­kim sy­tu­acja by­ła mniej sprzy­ja­ją­ca dla ho­dow­ców ko­ni. Z po­wsta­łych związ­ków ra­so­wych i użyt­ko­wych ża­den nie pro­wa­dził ksiąg stad­nych. W nie­dłu­gim cza­sie po od­zy­ska­niu przez Polskę nie­pod­le­gło­ści, w 1919 ro­ku, po­wsta­je Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce. Następnie pod egi­dą Izb Rolniczych po­wsta­ją związ­ki ho­dow­ców ko­ni, a w 1931 ro­ku Naczelna Organizacja Związków Hodowców Koni, któ­ra mia­ła za za­da­nie ko­or­dy­no­wa­nie pra­cy związ­ków oraz re­pre­zen­to­wa­nie in­te­re­sów ho­dow­li koni.

II woj­na świa­to­wa prze­rwa­ła dzia­łal­ność związ­ków i to­wa­rzystw na oko­ło pięć lat. Jednakże już w 1945 ro­ku, przed­wo­jen­ni dzia­ła­cze związ­ko­wi i pra­cow­ni­cy eta­to­wi po­dej­mu­ją dzia­ła­nia zwią­za­ne z re­ak­ty­wo­wa­niem Okręgowych Związków Hodowców Koni i or­ga­ni­za­cją no­wych, na tzw. Ziemiach Odzyskanych. W dniu 6 li­sto­pa­da re­ak­ty­wo­wa­no Naczelną Organizację Związków Hodowców Koni, któ­ra jed­nak nie ode­gra­ła więk­szej ro­li. W 1947 i 1948 ro­ku Związki Hodowców Koni prze­mia­no­wa­ne zo­sta­ły w Zrzeszenia Hodowców Koni, dzia­ła­ją­ce w ra­mach Związków Samopomocy Chłopskiej, któ­re pod ko­niec 1948 ro­ku za­prze­sta­ły swo­jej dzia­łal­no­ści a ca­łość spraw do­ty­czą­cych ho­dow­li ko­ni prze­ję­ły Wojewódzkie Rady Narodowe.

W wy­ni­ku wy­da­rzeń po­li­tycz­nych w 1956 ro­ku ho­dow­cy ko­ni od­dol­nie za­czy­na­ją or­ga­ni­zo­wać Powiatowe Koła Hodowców Koni, a na­stęp­nie Wojewódzkie Związki Hodowców Koni. W kon­se­kwen­cji zo­sta­je zwo­ła­ny w Warszawie, na dzień 11 ma­ja 1957 ro­ku, Walny Zjazd Delegatów, na któ­rym po­wo­ła­no Polski Związek Hodowców Koni. Pierwszym pre­ze­sem zo­sta­je Jan Czarnecki, ho­dow­ca z pow. Sochaczewskiego, a pierw­szym dy­rek­to­rem biu­ra PZHK Henryk Szela. Ponieważ Związek nie miał żad­nych upraw­nień, dzia­ła­cze i pra­cow­ni­cy roz­po­czy­na­ją sta­ra­nia o prze­ka­za­nie PZHK czyn­no­ści zwią­za­nych z ho­dow­lą ko­ni w Polsce, co osta­tecz­nie na­stą­pi­ło po uka­za­niu się za­rzą­dze­nia Ministra Rolnictwa z dnia 27 czerw­ca 1958 ro­ku. Zgodnie z nim po­wo­ła­na zo­sta­ła Redakcja Ksiąg Stadnych, któ­rej pierw­szym re­dak­to­rem zo­stał rtm. Zdzisław Rozwadowski oraz Rada Hodowlana PZHK, pod prze­wod­nic­twem prof. Witolda Pruskiego.

Do je­sie­ni 1973 ro­ku Związek dzia­łał bez więk­szych zmian pro­wa­dząc pod­sta­wo­wą dzia­łal­ność ho­dow­la­ną w te­re­nie. W mar­cu 1962 ro­ku, na Walnym Zjeździe, pre­ze­sem PZHK zo­stał Eustachy Radwan, rol­nik z woj. wro­cław­skie­go. Podczas ko­lej­nych Walnych Zjazdów na pre­ze­sów wy­bie­ra­ni by­li: 1965 r. – prof. Jerzy Chachuła (WZHK Warszawa), 1968 r. – Jan Drzymalski (WZHK Gdańsk), 1972 r. – Julian Rudolf (WZHK Wrocław).

Jesienią 1973 ro­ku na­stą­pi­ły po­waż­ne zmia­ny w do­tych­cza­so­wej dzia­łal­no­ści Związku zwią­za­ne z przy­mu­so­wym włą­cze­niem PZHK do Organizacji Kółek Rolniczych, co w dal­szej ko­lej­no­ści wią­za­ło się z prze­ka­za­niem ca­ło­ści prac ho­dow­la­nych w te­re­no­wej ho­dow­li ko­ni Wojewódzkim Stacjom Oceny Zwierząt, a Redakcji Ksiąg Stadnych do PTWK. Rozwiązano Powiatowe Koła Hodowców Koni, po­wo­łu­jąc Sekcje Hodowców Koni o za­się­gu gmin­nym lub re­jo­no­wym oraz po­wo­ła­no no­we Związki Wojewódzkie, do­sto­so­wu­jąc struk­tu­rę PZHK do obo­wią­zu­ją­ce­go po­dzia­łu ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go. Na Walnym Zjeździe w dniu 16 grud­nia 1976 ro­ku pre­ze­sem po­now­nie wy­bra­ny zo­stał Julian Rudolf (WZHK Wrocław).

Rok 1980 i ro­dzą­ca się „Solidarność” zak­ty­wi­zo­wa­ły tak­że ho­dow­ców ko­ni do dzia­łań zmie­rza­ją­cych do od­zy­ska­nia utra­co­nych upraw­nień. Trwały one dłu­go, gdyż do­pie­ro pod­czas XIII Walnego Zjazdu PZHK, ja­ki od­był się w Warszawie w dniu 7 ma­ja 1981 ro­ku, wcze­śniej­szą ust­ną obiet­ni­cę Ministra Rolnictwa Jerzego Wojteckiego, do­ty­czą­cą przy­wró­ce­nia PZHK upraw­nień, po­twier­dził wi­ce­mi­ni­ster Andrzej Kacała. Podczas te­go Zjazdu zmie­nio­no sta­tut PZHK, a na pre­ze­sa wy­bra­ny zo­stał Tadeusz Śmigielski z WZHK Warszawa, któ­ry peł­nił tę funk­cję tak­że w na­stęp­nej kadencji

Lata osiem­dzie­sią­te to względ­nie sta­bil­ny pod wzglę­dem dzia­łal­no­ści sa­mo­rzą­do­wej i ho­dow­la­nej okres pra­cy Związku.

W li­sto­pa­dzie 1988 ro­ku od­był się XV Walny Zjazd PZHK, a pre­ze­sem no­wo wy­bra­ne­go 20-​osobowego Zarządu zo­stał Jerzy Domański z WZHK w Poznaniu. Zarząd, na la­ta 1989-​1992, po­wo­łał no­wą Radę Hodowlaną, pod prze­wod­nic­twem prof. Mariana Budzyńskiego, któ­ry kie­ro­wał Radą przez kil­ka ko­lej­nych ka­den­cji. W lu­tym 1989 ro­ku umie­ra dłu­go­let­ni dy­rek­tor PZHK – dr Andrzej Żółkiewski, któ­ry peł­nił tę funk­cję przez 20 lat, a z PZHK zwią­za­ny był od 1963 ro­ku. Sądzę, że jesz­cze część ho­dow­ców i pra­cow­ni­ków Związku pa­mię­ta dy­rek­to­ra Żółkiewskiego. Jego wy­ra­zi­sta oso­bo­wość na pew­no bar­dzo po­zy­tyw­nie wpi­sa­ła się w hi­sto­rię Polskiego Związku Hodowców Koni.

Lata 90. to okres pre­ze­su­ry Jerzego Domańskiego, któ­ry peł­nił tę funk­cję przez trzy ka­den­cje i w du­żej czę­ści dy­rek­to­ro­wa­nia Jana Wilczaka, któ­ry za­stą­pił na tym sta­no­wi­sku dr Andrzeja Żółkiewskiego. Przemiany społeczno-​gospodarcze w kra­ju, ja­kie za­szły po pierw­szych wol­nych wy­bo­rach do Sejmu i Senatu w 1989 ro­ku, mia­ły w ko­lej­nych la­tach tak­że swój od­dźwięk w ho­dow­li ko­ni, jak np. pry­wa­ty­za­cja jed­no­stek pań­stwo­wych. Lata 90. to tak­że ten czas, kie­dy za­czę­ły się in­ten­syw­ne kon­tak­ty na­szych ho­dow­ców z kra­ja­mi Europy Zachodniej i in­ny­mi. To otwar­cie Europy, wza­jem­ne kon­tak­ty, pod­pa­try­wa­nie te­go jak dzia­ła­ją in­ne or­ga­ni­za­cje ho­dow­ców ko­ni, za­owo­co­wa­ło dys­ku­sja­mi o po­trze­bie or­ga­ni­zo­wa­nia, wzo­rem kra­jów za­chod­nich, związ­ków ra­so­wych i użyt­ko­wych. W 1993 ro­ku po­wsta­ło Stowarzyszenie Hodowców Konia Szlachetnego, któ­re w ro­ku 1998 zmie­ni­ło na­zwę na Stowarzyszenie Hodowców Polskiego Konia Gorącokrwistego. Pod ko­niec 1995 ro­ku utwo­rzo­no Sekcję Hodowców Koni Sportowych, któ­ra ja­ko pierw­sze sto­wa­rzy­sze­nie we­szła w struk­tu­ry PZHK. W la­tach na­stęp­nych za­czę­ły po­wsta­wać tak­że in­ne związ­ki ra­so­we, jak Krajowe Koło Hodowców Koni Małych przy Wielkopolskim Związku Hodowców Koni w Poznaniu, Związek Hodowców Konia Huculskiego, czy Sekcja Hodowców Koników Polskich.

W lip­cu 1997 ro­ku od­szedł na eme­ry­tu­rę inż. Jan Wilczak, któ­ry peł­nił funk­cję dy­rek­to­ra PZHK przez 11 lat. Świetny fa­cho­wiec, do­sko­na­le zna­ją­cy pra­cę te­re­no­wą a przede wszyst­kim oso­ba po­wszech­nie lu­bia­na i sza­no­wa­na przez śro­do­wi­sko ko­nia­rzy. Nowym dy­rek­to­rem zo­stał mgr inż. Jerzy Michałowicz, wcze­śniej peł­nią­cy funk­cję dy­rek­to­ra PTWK w Warszawie.

Koniec lat 90. to tak­że pra­ce nad no­wym, no­wo­cze­śniej­szym sta­tu­tem, któ­ry uwzględ­niał­by rze­czy­wi­stość tam­tych lat i zmia­ny ja­kie za­szły w okre­sie tzw. trans­for­ma­cji. Został on za­twier­dzo­ny na XX Walnym Zjeździe, ja­ki od­był się w Warszawie w dniu 22 mar­ca 1999 ro­ku. Jedną z naj­waż­niej­szych zmian był za­pis, mó­wią­cy o tym, iż PZHK jest kra­jo­wą fe­de­ra­cją związ­ków rol­ni­czych zrze­szeń bran­żo­wych i zrze­sza Okręgowe lub Wojewódzkie Związki Hodowców Koni oraz Związki i Sekcje Rasowe i Użytkowe o za­się­gu krajowym.

W stycz­niu 2000 ro­ku re­zy­gna­cję z pra­cy w PZHK zło­żył dy­rek­tor Jerzy Michałowicz, a z dniem 1 lu­te­go 2000 ro­ku pra­cę na sta­no­wi­sku dy­rek­to­ra roz­po­czął mgr inż. Andrzej Stasiowski, ab­sol­went SGGW w Warszawie, pra­cu­ją­cy w biu­rze PZHK od 1993 roku.

W ma­ju te­go sa­me­go ro­ku od­był się w Warszawie ko­lej­ny XXI Walny Zjazd, na któ­rym po raz pierw­szy pre­ze­sa wy­bie­ra­li de­le­ga­ci, a pierw­szym tak wy­bra­nym pre­ze­sem zo­stał mgr inż. Andrzej Woda, ho­dow­ca z Nowego Sącza, któ­ry funk­cję tę peł­nił przez dwie ko­lej­ne ka­den­cje, po­dob­nie jak Wybrany przez no­wy Zarząd prze­wod­ni­czą­cy Rady Hodowlanej, prof. Kazimierz Kosiniak-​Kamysz.

Współpraca z Polskim Związkiem Jeździeckim owo­cu­je utwo­rze­niem w 2001 ro­ku Komisji Koordynacyjnej PZJ – PZHK, dzię­ki cze­mu wspól­nie or­ga­ni­zu­je­my Mistrzostwa Polski Młodych Koni w pię­ciu dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich. Zdecydowanie wzra­sta ilość or­ga­ni­zo­wa­nych im­prez hodowlano-​jeździeckich. Dla wszyst­kich ras, dla któ­rych PZHK pro­wa­dzi księ­gi stad­ne, or­ga­ni­zo­wa­ne są czem­pio­na­ty. Przygotowując się do wej­ścia Polski do Unii Europejskiej uczest­ni­czy­my w pra­cach nad do­sto­so­wa­niem pol­skich prze­pi­sów do­ty­czą­cych ko­ni, do wy­mo­gów unij­nych. Podejmujemy, jak­że waż­ną dla przy­szło­ści Związku, de­cy­zję dot. ubie­ga­nia się o pro­wa­dze­nie po­wszech­nej iden­ty­fi­ka­cji ko­ni i od 1 lip­ca 2003 ro­ku za­czy­na­my wy­sta­wiać pierw­sze pasz­por­ty.

W 2003 ro­ku, z ini­cja­ty­wy Andrzeja Sarnowskiego, ów­cze­sne­go kie­row­ni­ka Zachodniopomorskiego Związku Hodowców Koni w Szczecinie, uka­zu­je się pierw­szy nu­mer związ­ko­we­go pe­rio­dy­ku o na­zwie „Hodowca i Jeździec”. Po kil­ku la­tach cza­so­pi­smo wy­ra­sta na naj­lep­sze w swo­jej bran­ży, a o je­go do­bry po­ziom dba ze­spół re­dak­cyj­ny kie­ro­wa­ny przez dr. Michała Wierusz-​Kowalskiego.

Połowa lat 90-​tych to tak­że na­sze wej­ście, ja­ko człon­ka do Międzynarodowej Konfederacji Konia Angloarabskiego (CIAA) oraz Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (HIF), a w 2008 r. do Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH). Prestiżowym suk­ce­sem jest przy­zna­nie Polsce, na wnio­sek PZHK, sta­tu­su Księgi Pochodzenia dla ra­sy hu­cul­skiej i ko­ni­ków pol­skich. Poza koń­mi ras czy­stych, ku­ca­mi sze­tlandz­ki­mi, kłu­sa­ka­mi i koń­mi tra­keń­ski­mi, dla wszyst­kich in­nych pro­wa­dzi­my iden­ty­fi­ka­cję i wy­sta­wia­my pasz­por­ty. Wspólnie z Instytutem Zootechniki opra­co­wu­je­my pro­gra­my ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych ko­ni dla 7 ras rodzimych.

Rok 2005 to uro­czy­ste ob­cho­dy 110-​lecia PZHK i Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni, któ­re za­pew­ne wie­lu z tu obec­nych do­brze pa­mię­ta. Trzy la­ta póź­niej, w 2008 ro­ku, de­le­ga­ci ko­lej­ne­go Zjazdu Sprawozdawczo-​Wyborczego, wy­bie­ra­ją na pre­ze­sa dr. Władysława Brejtę z OZHK Rzeszów, na co dzień dy­rek­to­ra Zakładu Doświadczalnego w Odrzechowej. Ważną ini­cja­ty­wą, ja­ką w tam­tym okre­sie pod­ję­li­śmy, by­ły róż­ne dzia­ła­nia pro­mu­ją­ce pol­skie ko­nie, w ra­mach ak­cji, któ­ra zo­sta­ła na­zwa­na „Teraz Polskie Konie”. Promocja ta spro­wa­dza się do or­ga­ni­za­cji róż­ne­go ro­dza­ju im­prez hodowlano-​jeździeckich ale tak­że za­ini­cjo­wa­li­śmy do­bry zwy­czaj na­gra­dza­nia ho­dow­ców i wła­ści­cie­li naj­lep­szych ko­ni pol­skiej ho­dow­li w 4 dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich oraz za­wod­ni­ków star­tu­ją­cych ty­mi koń­mi, a tak­że spon­so­ro­wa­nie star­tów w za­wo­dach, czy fun­do­wa­nie sty­pen­diów dla wy­bra­nych za­wod­ni­ków, star­tu­ją­cych koń­mi pol­skiej ho­dow­li. Rozszerzyliśmy tak­że za­kres na­szej dzia­łal­no­ści ho­dow­la­nej: od 2010 ro­ku pro­wa­dzi­my Polską Księgę Stadną Kuców, a od 2012 ro­ku Księgę Stadną Koni Rasy Arden Polski.

Na ostat­nim Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-​Wyborczym, ja­ki od­był się w Warszawie w 2012 ro­ku, pre­ze­sem PZHK zo­sta­je wy­bra­ny czy­ta­ją­cy te sło­wa. W grud­niu te­go ro­ku za­czy­na­my współ­pra­cę z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi przy or­ga­ni­za­cji im­pre­zy pod na­zwą Cavaliada Tour. Imprezy łą­czą­cej mię­dzy­na­ro­do­we za­wo­dy z tar­ga­mi, po­ka­za­mi, au­kcją ko­ni wierz­cho­wych oraz blo­kiem pre­lek­cji popularno-​naukowych. Cykl od­by­wa się w Poznaniu, Lublinie i Warszawie. W cza­sie Cavaliady PZHK, w ści­słej współ­pra­cy z Agencją Nieruchomości Rolnych, pro­mu­je ko­nie wszyst­kich ras, dla któ­rych pro­wa­dzi księ­gi, or­ga­ni­zu­jąc „Pawilon Polskiej Hodowli”.

Rok 2013 ob­fi­to­wał w dwa nie­zwy­kle waż­ne wy­da­rze­nia, któ­rych PZHK był or­ga­ni­za­to­rem, a mia­no­wi­cie Zjazd Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF) i Zjazd Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH). W ro­ku 2013 pod­ję­ła pra­ce Komisja Statutowa, ja­ką po­wo­łał Zarząd, do zmian sta­tu­tu i przy­sto­so­wa­nia go do obec­nych re­aliów. Ostatecznie zmia­ny te zo­sta­ły przy­ję­te przez XXVIII Walny Zjazd Delegatów w ma­ju 2014 ro­ku. W tym sa­mym ro­ku Zarząd za­twier­dził „Strategię roz­wo­ju Polskiego Związku Hodowców Koni na la­ta 2015-​2020”. Dokument nie­zwy­kle waż­ny dla Związku, je­go przy­szło­ści i dal­sze­go rozwoju.

W obec­nej ka­den­cji, któ­ra za­koń­czy się w ma­ju 2016 ro­ku i po 120 la­tach dzia­łal­no­ści sa­mo­rzą­do­wej ho­dow­ców ko­ni w Polsce, PZHK zrze­sza 14 Okręgowych/​Wojewódzkich Związków Hodowców Koni oraz na­stę­pu­ją­ce Związki Rasowe: Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich, Związek Hodowców Koników Polskich, Związek Hodowców Koni Wielkopolskich, Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, a tak­że ja­ko człon­ków wspie­ra­ją­cych: Związek Trakeński w Polsce i Polish Quarter Horse Association. Przy licz­bie ko­ni wy­no­szą­cej w 2015 ro­ku bli­sko 300 tys. szt., w tym wpi­sa­nych do ksiąg i czyn­nych w ho­dow­li 16,8 tys. kla­czy i po­nad 3,3 tys. ogie­rów, do Związku na­le­ży ok. 11,5 tys. człon­ków, zrze­szo­nych w 180 Kołach Terenowych. Radą Hodowlaną kie­ru­je od 4 lat prof. Szczepan Chrzanowski z SGGW w Warszawie.

Ostatnie la­ta to suk­ce­sy od­no­szo­ne przez pol­skich za­wod­ni­ków na pol­skich ko­niach, na prze­kór opi­niom, że nie ma w Polsce do­brych ko­ni. Wspomnę to cho­ciaż­by uda­ne star­ty na dwóch ostat­nich Olimpiadach w Hong-​Kongu (2008) i Londynie (2012) – Paweł Spisak (koń Weriusz sp – hod. SK Nowielice), Artur Społowicz (koń Wag sp – hod. SK Moszna), Katarzyna Milczarek (Ekwador sp – hod. SK Rabenhof), Michał Rapcewicz (Randon sp – hod. SK Moszna), Beata Stremler (Martini wlkp – hod. Krzysztofa Pejki z woj. kujawsko-​pomorskiego) oraz suk­ce­sy Bartka Kwiatka od­no­szo­ne w po­wo­że­niu na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej koń­mi ślą­ski­mi (m.in. Lokan – hod. SO Książ), jak rów­nież je­go sio­stry Weroniki Kwiatek.

Niezmiennie, od wie­lu lat, du­mą na­pa­wa­ją nas mię­dzy­na­ro­do­we suk­ce­sy pol­skich ko­ni arab­skich czy­stej krwi.

W 2013 r. Paweł Spisak na 6-​letnim ko­niu Banderas sp – hod. Romana Drabińskiego zaj­mu­je 3. miej­sce w Mistrzostwach Świata Młodych Koni w WKKW we Francji.

W ro­ku na­sze­go ju­bi­le­uszu Polska od­no­si ko­lej­ne hi­sto­rycz­ne sukcesy:

  • Ogier MJT Nevados S sp – hod. Stanisława Szurika (woj. kujawsko-​pomorskie) zdo­by­wa w Belgii ty­tuł Mistrza Świata ko­ni 7-​letnich w sko­kach przez przeszkody
  • Ogier Bazyli śl oraz klacz Frezja śl – z SO Książ, po­wo­żo­ne przez Bartłomieja Kwiatka zdo­by­wa­ją na Węgrzech ty­tuł od­po­wied­nio Mistrza i Wicemistrza Świata ko­ni 6-​letnich w powożeniu.

Czy moż­na wy­ma­rzyć so­bie lep­szy pre­zent na 120 urodziny ?


Szanowni Państwo,

Z fak­tów i zda­rzeń, ja­kie przed­sta­wi­łem, jed­no­znacz­nie wy­ni­ka, że Związek miał wie­le róż­nych trud­nych mo­men­tów i prze­szkód, ja­kie na swo­jej 120-​letniej dro­dze mu­siał po­ko­nać. Niemniej, na­wet w tych naj­trud­niej­szych po­tra­fił prze­trwać, do­sto­so­wu­jąc się do ak­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, za­cho­wać jed­ność or­ga­ni­za­cyj­ną i kon­se­kwent­nie re­ali­zo­wać za­da­nia ho­dow­la­ne, ja­kie nam po­wie­rza­no. Było też wie­le suk­ce­sów, do któ­rych Wy, jak i Wasi po­przed­ni­cy – ho­dow­cy ko­ni, bez­po­śred­nio się przy­czy­ni­li­ście. Nie spo­sób wy­mie­nić wszyst­kie i wszyst­kich, ani też po­dać przy­kła­dy, gdyż jest ich zbyt wie­le. Większość z Was i Waszych po­przed­ni­ków już za­pi­sa­ło się na kar­tach hi­sto­rii ho­dow­li ko­ni w Polsce i w świe­cie po­przez wy­ho­do­wa­ne ko­nie, któ­re kształ­to­wa­ły roz­wój da­nej ra­sy, uda­nie pro­mu­jąc na­szą bran­żę jak i Polskę. Wasze suk­ce­sy, to jed­no­cze­śnie suk­ce­sy Związku, któ­ry tworzymy.

Dziękuję Wam – Hodowcom, że mo­że­my dzi­siaj świę­to­wać 120 lat zor­ga­ni­zo­wa­nej ho­dow­li ko­ni w Polsce, któ­rej bez­po­śred­nim re­pre­zen­tan­tem jest Polski Związek Hodowców Koni, ży­cząc jed­no­cze­śnie za­cho­wa­nia jed­no­ści na­szej or­ga­ni­za­cji i suk­ce­sów ho­dow­la­nych jej członkom.

Dziękuję tak­że tym wszyst­kim, z któ­ry­mi współ­pra­co­wa­li­śmy i na­dal współ­pra­cu­je­my za do­tych­cza­so­we efek­ty i oka­zy­wa­ne nam prze­ja­wy sympatii.

Dziękuję wła­dzom pań­stwo­wym i sa­mo­rzą­do­wym za współ­pra­cę i wspar­cie, dzię­ki któ­re­mu mo­że­my wy­peł­niać i re­ali­zo­wać na­sze ce­le i za­da­nia hodowlane.

Dziękuję wszyst­kim tym, któ­rzy dzi­siaj, swo­ją obec­no­ścią, uświet­ni­li nasz Jubileusz.

120 lat działalności PZHK Gala obchodów-zielone-www

Print Friendly, PDF & Email