Aktualności

120 lat biało-​czerwonych koni

21 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe, ·

Serdecznie za­pra­sza­my do obej­rze­nia ju­bi­le­uszo­we­go po­ka­zu pt. „120 lat biało-​czerwonych ko­ni” przy­go­to­wa­ne­go we współ­pra­cy z Agencją Nieruchomości Rolnych, za­pre­zen­to­wa­ne­go 12 grud­nia br. pod­czas Cavaliady w Poznaniu.

Więcej in­for­ma­cje o po­ka­zie: Urodzinowy spektakl hodowców

Cały po­kaz trwał 40 mi­nut, więc po­sta­no­wi­li­śmy rów­nież opu­bli­ko­wać 5 mi­nu­to­wy skrót, za­rów­no z po­ka­zu jak i sa­mej Gali Obchodów 120-​lecia PZHK.

Print Friendly, PDF & Email