Aktualności

Koń małopolski perłą regionu – tradycja szansą na przyszłość

4 stycznia 2016 · Kategoria: Kultura, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie za­pra­sza­my do obej­rze­nia fil­mu „Koń ma­ło­pol­ski per­łą re­gio­nu – tra­dy­cja szan­są na przy­szło­ść”. Film zo­stał zre­ali­zo­wa­ny na zle­ce­nie Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie w ra­ma­ch pro­jek­tu Filmoteka Małopolska edy­cja 2015.

Scenariusz: Wiesław Napora, Teresa Pracuch, Zenon Podstawski

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube