Aktualności

Księga Stadna Koni Rasy Śląskiej

5 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Wydawnictwo, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je, że do­stęp­na je­st bez­płat­na wer­sja elek­tro­nicz­na dłu­go ocze­ki­wa­nej Księgi Stadnej Koni Rasy Śląskiej – Tom VIII, część 1. Ogiery. Księga za­wie­ra in­for­ma­cje o 436 ogie­ra­ch oraz uzu­peł­nie­nie ka­rier stad­ny­ch z lat 1999-​2014 ogie­rów za­miesz­czo­ny­ch w po­przed­ni­ch to­ma­ch Ksl.
Jednocześnie przy­po­mi­na­my, iż w Redakcji Ksiąg Stadnych PZHK do­stęp­ne je­st jesz­cze wy­da­nie pa­pie­ro­we po­przed­nie­go to­mu księ­gi (Ksl VII) w ce­nie 80 zło­ty­ch.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube