Aktualności

Wyścigi konne Wrocław grają z WOŚP!

8 stycznia 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Wyścigi, ·

Gwiazda ki­na, tre­ning z mi­strzem czy udział w wy­jąt­ko­wej pa­ra­dzie – to tyl­ko nie­któ­re z atrak­cji, ja­kie Wyścigi kon­ne Wrocław prze­ka­za­ły w tym ro­ku na li­cy­ta­cję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Przed na­mi już 24-​ty fi­nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym ra­zem fun­du­sze bę­dą zbie­ra­ne na za­kup urzą­dzeń me­dycz­nych dla od­dzia­łów pe­dia­trycz­nych oraz dla za­pew­nie­nia god­nej opie­ki me­dycz­nej se­nio­rów. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę 120 tyś. wo­lon­ta­riu­szy wy­ru­szy na uli­ce by kwe­sto­wać na rzecz orkiestry.

Do wspól­nej ak­cji włą­czy­ły się rów­nież Wyścigi kon­ne Wrocław prze­ka­zu­jąc na au­kcje in­ter­ne­to­we WOŚP kil­ka nie­tu­zin­ko­wych atrak­cji. Jedną z nich jest moż­li­wość zo­sta­nia ho­no­ro­wym wła­ści­cie­lem słyn­ne­go ko­nia Bohuna z ekra­ni­za­cji „Ogniem i Mieczem” Jerzego Hoffmana. Damar, bo tak na­zy­wa się le­gen­dar­na gwiaz­da wiel­kie­go ekra­nu to naj­bar­dziej zna­ny koń w Polsce. Na ki­no­wych ekra­nach obej­rza­ło go po­nad 7 mi­lio­nów wi­dzów! Teraz każ­dy ma szan­sę być jak Bohun i do­siąść Damara – wy­star­czy wziąć udział w au­kcji in­ter­ne­to­wej i wy­grać licytację!

Orkiestrę moż­na rów­nież wspo­móc li­cy­tu­jąc lek­cję wol­ty­żer­ki kon­nej z pię­cio­krot­nym mi­strzem Polski Tomaszem Ogonowskim. Co cie­ka­we, aby wziąć udział w tre­nin­gu nie trze­ba umieć jeź­dzić kon­no. Wystarczą do­bre chę­ci i wiel­kie ser­ce. Zajęcia od­bę­dą się w Wyższej Szkółce Jazdy – Partynice na te­re­nie wro­cław­skie­go to­ru wyścigowego.

Dla tych, któ­rzy ko­cha­ją po­dzi­wiać spor­to­we zma­ga­nia na li­cy­ta­cję prze­ka­za­ny zo­stał rów­nież kar­net do stre­fy VIP na wy­ści­gi kon­ne w se­zo­nie 2016. W tym ro­ku cze­ka nas 16 mi­tyn­gów, wśród nich go­ni­twy pła­skie, prze­szko­do­we, pło­to­we oraz kłu­sa­cze. Nie la­da grat­kę sta­no­wić bę­dzie le­gen­dar­na go­ni­twa Oaks dla 3-​letni kla­czy peł­nej krwi an­giel­skiej czy Wielka Wrocławska na­gro­da Totalizatora Sportowego, naj­więk­sza prze­szko­do­wa go­ni­twa w Polsce.

Na au­kcji WOŚP moż­na rów­nież wy­li­cy­to­wać prze­jazd brycz­ką w trak­cie uro­czy­stej pa­ra­dy otwar­cia se­zo­nu na wro­cław­skim hi­po­dro­mie po­łą­czo­ny z de­ko­ra­cją zwy­cięz­ców go­ni­twy. Są to przy­wi­le­je za­re­zer­wo­wa­ne dla naj­waż­niej­szych go­ści Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice.

Wszystkie au­kcje moż­na zna­leźć w por­ta­lu au­kcyj­nym pod ad­re­sem: aukcje.wosp.org.pl wy­szu­ku­jąc kon­to sprze­da­ją­ce­go: Torpartynice. Serdecznie za­pra­sza­my do udzia­łu w li­cy­ta­cjach! Pokażmy na­sze ser­ca i wspól­nie wspo­móż­my 24-​ty fi­nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

LINKI DO AUKCJI:

Print Friendly, PDF & Email