Aktualności

Moc gratulacji dla PZHK

19 stycznia 2016 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe, ·

​Rok jubi­le­uszo­wy dobiegł koń­ca. Przez ostat­nie 12 mie­się­cy świę­to­wa­li­śmy jako śro­do­wi­sko hodow­ców fakt 120 lat ist­nie­nia naszej orga­ni­za­cji. Zwieńczeniem obcho­dów była zor­ga­ni­zo­wa­na pod­czas Cavaliady w Poznaniu uro­czy­sta Gala, któ­ra zgro­ma­dzi­ła 12 grud­nia w Iglicy MTP zdu­mie­wa­ją­cą, liczą­cą ponad 300 osób, gru­pę zacnych gości. Wiele satys­fak­cji oraz przy­jem­no­ści spra­wi­ły Polskiemu Związkowi Hodowców Koni prze­ka­za­ne przy tej oka­zji dowo­dy przy­jaź­ni, sło­wa uzna­nia, szcze­re gra­tu­la­cje. Niniejszym przed­sta­wia­my część otrzy­ma­nych adre­sów oko­licz­no­ścio­wych, za któ­re jesz­cze raz ser­decz­nie dzię­ku­je­my.

Agencja Nieruchomości Rolnych 1-list_gratulacyjny-ANR
Polski Związek Jeździecki 2-list_gratulacyjny-PZJ
Międzynarodowe Targi Poznańskie 3-list_gratulacyjny-MTP
Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
4-list_gratulacyjny-IZoot
Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych 5-list_gratulacyjny-FBZPR
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka 6-list_gratulacyjny-PFHBiPM
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt
Polska Akademia Nauk - Jastrzębiec
7-list_gratulacyjny-PAN_Jasterzebiec
Polska Akademia Nauk
Stacja Badawcza Popielno
8-list_gratulacyjny-PAN_Popielno
Roztoczański Park Narodowy 9-list_gratulacyjny-Rozt_PN
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 10-list_gratulacyjny-UR_Krakow
Katedra Hodowli i Użytkowania Koni
Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
11-list_gratulacyjny-UP_Lublin
Polski Związek Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej 12-list_gratulacyjny-PZHKxx
Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. 13-list_gratulacyjny-SK_Michalow
Ośrodek Hodowli Zarodowej
w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o.
14-list_gratulacyjny-SK_Ksiaz
Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. 15-list_gratulacyjny-SK_Dobrzyniewo
Polski Związek Producentów Ziemniaków
i Nasion Rolniczych
16-list_gratulacyjny-ZNR
Print Friendly, PDF & Email