Aktualności

Spotkania w Ministerstwie Rolnictwa, ANR i PZJ

25 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy związkowe, ·

W dniu 11 stycz­nia br. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Koni spo­tka­li się Podsekretarzami Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Panią Ewą Lech oraz Panem Rafałem Romanowskim.
Tematem spo­tkań by­ło po­no­wie­nie ape­lu kil­ku ty­się­cy ho­dow­ców zrze­szo­ny­ch w Okręgowych/​Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni w spra­wie pod­ję­cia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dzia­łań zwią­za­ny­ch z uwzględ­nie­niem ko­ni w sys­te­mie płat­no­ści bez­po­śred­ni­ch w Polsce w la­ta­ch 2014-​2020 oraz omó­wie­nie za­awan­so­wa­nia prac nad pro­jek­tem zmia­ny usta­wy o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i re­je­stra­cji zwie­rząt go­spo­dar­ski­ch.
Pan Minister Rafał Romanowski, od­po­wie­dzial­ny m. in. za współ­pra­cę z or­ga­ni­za­cja­mi społeczno-​zawodowymi rol­ni­ków, po­twier­dził chęć i go­to­wo­ść do spo­tkań z przed­sta­wi­cie­la­mi związ­ków ho­dow­ców ko­ni dzia­ła­ją­cy­ch w kra­ju.

Natomiast w dniu 12 stycz­nia mia­ło miej­sce spo­tka­nie z pre­ze­sem ANR – Panem dr Waldemarem Humięckim oraz dy­rek­cją Zespołu Nadzoru Właścicielskiego, pod­czas któ­re­go omó­wi­li­śmy za­kres współ­pra­cy i wspól­ny­ch dzia­łań w 2016 ro­ku. Obie stro­ny po­sta­no­wi­ły m. in. kon­ty­nu­ować do­tych­cza­so­wą, uda­ną współ­pra­cę zwią­za­ną z pro­mo­cją pol­ski­ch ko­ni pod­czas cy­klu Cavaliada Tour w Polsce, jak rów­nież roz­sze­rzyć ją o pro­mo­cję pol­ski­ch ko­ni na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej w ko­lej­ny­ch la­ta­ch.
PZHK za­de­kla­ro­wał go­to­wo­ść do włą­cze­nia się w pra­ce nad opra­co­wa­niem pro­gra­mu dla stra­te­gicz­ny­ch spół­ek ho­dow­li ko­ni, bę­dą­cy­ch pod nad­zo­rem ANR.

W tym sa­mym dniu spo­tka­li­śmy się tak­że z przed­sta­wi­cie­la­mi Zarządu PZJ. Jednym z waż­niej­szy­ch te­ma­tów by­ło omó­wie­nie za­sad za­miesz­cza­nia przez or­ga­ni­za­to­rów za­wo­dów ogól­no­pol­ski­ch da­ny­ch ro­do­wo­do­wy­ch ko­ni oraz in­for­ma­cji o ich ho­dow­ca­ch i wła­ści­cie­la­ch na li­sta­ch star­to­wy­ch, jak rów­nież wy­ni­ka­ch koń­co­wy­ch, tak jak ma to miej­sce w przy­pad­ku za­wo­dów mię­dzy­na­ro­do­wy­ch. PZJ zo­bo­wią­zał się, przy wspar­ciu PZHK, do eg­ze­kwo­wa­nia ty­ch wy­ma­gań od or­ga­ni­za­to­rów za­wo­dów.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube