Aktualności

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i ANR

3 lutego 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe, ·

W dniu 2 lu­te­go 2016 ro­ku pre­zes PZHK – Zbigniew Jaworski spo­tkał się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z mi­ni­strem – Krzysztofem Jurgielem, se­kre­ta­rzem sta­nu – Zbigniewem Babalskim i pod­se­kre­ta­rzem sta­nu – Ryszardem Zarudzkim.
Przedmiotem spo­tka­nia, któ­re od­by­ło się w ga­bi­ne­cie mi­ni­stra R. Zarudzkiego by­ły spra­wy, któ­rych nie uda­ło nam się po­myśl­nie za­ła­twić z po­przed­nim kie­row­nic­twem re­sor­tu, tj. po­mi­nię­cie ko­ni w do­pła­tach bez­po­śred­nich, no­we staw­ki dla ko­ni w PROW: 2014-​2020, no­wa usta­wa o iden­ty­fi­ka­cji i in­ne bie­żą­ce spra­wy do­ty­czą­ce tzw. bran­ży koń­skiej, m.in. pro­mo­cja ko­ni pol­skiej ho­dow­li na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Pozytywne na­sta­wie­nie no­we­go kie­row­nic­twa po­zwa­la mieć na­dzie­ję, że w koń­cu za­cznie­my być trak­to­wa­ni po­dob­nie, jak ho­dow­cy in­nych ga­tun­ków zwierząt.

W tym sa­mym dniu pre­zes Zbigniew Jaworski spo­tkał się tak­że z no­wym dy­rek­to­rem Zespołu Nadzoru Właścicielskiego ANR – Andrzejem Sutkowskim.
Podczas spo­tka­nia omó­wio­no bie­żą­cą współ­pra­cę w za­kre­sie wspól­nej or­ga­ni­za­cji im­prez hodowlano-​jeździeckich, ja­kie prze­wi­dzia­ne są do re­ali­za­cji w 2016 ro­ku, przy­go­to­wa­nie no­wej umo­wy o współ­pra­cy po­mię­dzy PZHK a ANR (umo­wa pod­pi­sa­na w 2004 ro­ku nie przy­sta­je już do no­wej rze­czy­wi­sto­ści) oraz udzia­łu PZHK w opra­co­wa­niu dłu­go­let­nie­go (na okres 20 lat) pro­gra­mu ho­dow­la­ne­go dla ko­ni znaj­du­ją­cych się w za­so­bach Agencji, jak rów­nież in­ne ak­tu­al­ne spra­wy łą­czą­ce PZHK z ANR i pod­le­gły­mi jej jednostkami.

Print Friendly, PDF & Email