Aktualności

Pokaz „Koń spowity tęczą”

5 lutego 2016 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Wystawy i pokazy, ·

W naj­bliż­szy week­end na Cavaliadzie w Lublinie (5-​7 lu­te­go br.) z ini­cja­ty­wy Polskiego Związku Hodowców Koni oraz Agencji Nieruchomości Rolnych bę­dzie­my mie­li szan­sę być świad­ka­mi wspa­nia­łe­go wy­da­rze­nia ar­ty­stycz­ne­go. Zespół pod ba­tu­tą Ireneusza Kozłowskiego (ho­dow­cy i czyn­ne­go za­wod­ni­ka w dys­cy­pli­nie po­wo­że­nia) w wi­do­wi­sku za­ty­tu­ło­wa­nym „Koń spo­wi­ty tę­czą” po­ka­że pięk­no, ma­gicz­ny blask i wszech­stron­ne wy­ko­rzy­sta­nie pol­skich koni. 

Program po­ka­zów prze­wi­du­je trzy czę­ści, któ­re cza­so­wo bę­dą mie­ści­ły się w ok. 30 min. Zaczniemy od lo­kal­nych ka­wa­le­rzy­stów – przy­ja­ciół re­kon­struk­cji, czy­li sto­wa­rzy­sze­nia, któ­re po­wo­ła­no do ży­cia w 2011 ro­ku, prze­kształ­ca­jąc się ze Szwadronu Jazdy RP Oddział Terenowy Ziemi Zamojskiej, ist­nie­ją­ce od 2001 ro­ku. Od mo­men­tu po­wsta­nia Stowarzyszenie uczest­ni­czy we wszel­kich uro­czy­sto­ściach pa­trio­tycz­nych za­rów­no na ter­nie mia­sta Zamość jak i oko­licz­nych jak Zwierzyniec, Tomaszów Lub., Hrubieszów. W la­tach 2003-​2014 or­ga­ni­zo­wa­ło in­sce­ni­za­cje: Bitwa pod Stefankowicami po­wie­rzo­ną do re­ali­za­cji przez Starostwo Hrubieszów, Obrona Twierdzy Zamość ja­ko part­ner Zamojskiego Bractwa Rycerskiego. Jedną z naj­waż­niej­szych uro­czy­sto­ści dla Stowarzyszenia jest rocz­ni­ca Bitwy pod Komarowem, któ­rej da­ta sta­no­wi jed­no­cze­śnie świę­to 9 Pułku Ułanów Małopolskich, któ­re­go bar­wy no­szą uła­ni od­dzia­łu. Jedną ze sztan­da­ro­wych im­prez re­kon­struk­cyj­nych by­ła in­sce­ni­za­cja bi­twy pod Panasówką w jej 150 rocz­ni­cę, po­wie­rzo­ną przez Starostwo Powiatowe w Zamościu. Stąd wnio­sek, że człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia re­ali­zu­ją za­da­nia i in­sce­ni­za­cje z okre­sów XVII wie­ku, okre­su Powstań Narodowych, lat 1918-​1920 oraz 1939-​1945. Członkowie uczest­ni­czą w wie­lu Kawaleryjskich Zawodach Militarnych zdo­by­wa­jąc czo­ło­we miej­sca oraz co­raz więk­sze do­świad­cze­nie. To mu­si wystrzelić… :)

Potem bę­dzie uni­ka­to­wy ka­dryl do mu­zy­ki kla­sycz­nej (ama­zon­ki wierz­chem i za­przęg czte­ro­kon­ny). Tutaj w ro­lach głów­nych wy­stą­pią dwie da­my: Dorota Urbańska (jeź­dziec, tre­ner II kla­sy, sę­dzia ujeż­dże­nia, wie­lo­krot­na me­da­list­ka MPMK w ujeż­dże­niu oraz me­da­list­ka Halowych Pucharów Polski i Mistrzostw Warszawy i Mazowsza) oraz Natalia Kozłowska (me­da­list­ka Halowego Pucharu Polski w ujeż­dża­niu, me­da­list­ka MPMK w ujeż­dże­niu), któ­rym bę­dzie „z lo­tu ko­zła” to­wa­rzy­szył ro­dzy­nek, dżen­tel­men, wspo­mnia­ny już wcze­śniej re­ży­ser Irek Kozłowski (me­da­li­sta Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata za­przę­gów pa­ro­kon­nych, re­pre­zen­tant Polski w ka­te­go­rii za­przę­gów czte­ro­kon­nych na Światowych Igrzyskach Jeździeckich w Normandii 2014 oraz na Mistrzostwach Europy w Aachen 2015). Układ cho­re­ogra­ficz­ny, sce­no­gra­fia a tak­że ko­stiu­my po­zo­sta­ją pil­nie strze­żo­ną ta­jem­ni­cą – ma­ją być spe­cjal­ną nie­spo­dzian­ką dla lu­bel­skiej publiczności… :)

Następnie na­sza du­ma na­ro­do­wa – ara­by z Białki. Zaczaruje nas pre­zen­ta­cja ko­ni czy­stej krwi arab­skiej z Państwowej Stadniny Koni Białka. Siwa Perforia – trzy­let­nia klacz, któ­ra za­czę­ła swo­ją ka­rie­rę po­ka­zo­wą w 2014 ro­ku pla­su­jąc się w pierw­szych piąt­kach na Wiosennym Pokazie Młodzieży w Białce, Narodowym Pokazie w Janowie Podlaskim oraz na Al. Kalediah European Arabian Horse Festiwal za­rów­no w 2014 jak i w 2015 ro­ku. Gniada Celita – mło­dziut­ka, nie­speł­na dwu­let­nia klacz, któ­ra już za­zna­czy­ła swo­ją obec­ność na rin­gach po­ka­zo­wych. W 2015 ro­ku by­ła pre­zen­to­wa­na na Tulip Cup w Holandii, Wiosennym Pokazie Młodzieży w Białce, Narodowym Pokazie w Janowie Podlaskim oraz na Al. Kalediah European Arabian Horse Festiwal, wszę­dzie pla­su­jąc się na wy­so­kich miej­scach. Na Narodowym Pokazie w Janowie Podlaskim wy­gra­ła swo­ją kla­sę i zo­sta­ła brą­zo­wą me­da­list­ką kla­czy młod­szych. Wreszcie ciem­no­gnia­dy ogier Cefir – przy­ku­wa uwa­gę ciem­ną ma­ścią, pięk­nym okiem, pra­wi­dło­wą bu­do­wą i efek­tow­nym ru­chem. Jest to ogier, któ­ry bar­dzo lu­bi być po­ka­zy­wa­ny i chy­ba dla­te­go zdo­był swój fan­klub, któ­ry wier­nie to­wa­rzy­szy mu na wszyst­kich po­ka­zach. Cefir za­czął swo­ją ka­rie­rę po­ka­zo­wą ja­ko ogier dwu­let­ni zdo­by­wa­jąc ty­tu­ły Top Five w kla­sie na Wiosennym Pokazie Młodzieży w Białce oraz na Narodowym Pokazie w Janowie Podlaskim. W 2014 ro­ku Cefir pre­zen­to­wa­ny był pię­cio­krot­nie w ka­te­go­rii ogie­rów trzy­let­nich w Polsce i za gra­ni­cą gdzie wszę­dzie wy­gry­wał swo­je kla­sy, a pod­czas III Warszawskiego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi w Bukszy zdo­był ty­tuł Wice czem­pio­na. W 2015 ro­ku był pre­zen­to­wa­ny na sze­re­gu po­ka­zach a uko­ro­no­wa­niem je­go do­tych­cza­so­wej ka­rie­ry po­ka­zo­wej jest ty­tuł Narodowego Czempiona Polski Ogierów Starszych. Cefir w ze­szłym ro­ku roz­po­czął swo­ją ka­rie­rę ho­dow­la­ną. Ostatni bę­dzie kasz­ta­no­wa­ty Eurogrant OZ. Jest to ogier uro­dzo­ny w Izraelu. Wyhodowany przez Ofera Meiri. Dzierżawiony przez Małopolską Hodowlę Roślin-​Stado Ogierów Białka. Chwyta za oko swo­ją eg­zo­tycz­ną uro­dą oraz bar­dzo efek­tow­nym ru­chem. W 2013 ro­ku ja­ko rocz­niak wy­grał swo­ja kla­sę i zdo­był brą­zo­wy me­dal na Wiosennym Pokazie Młodzieży w Białce. W 2014 ro­ku był po­ka­zy­wa­ny na sze­re­gu po­ka­zów w Polsce i za gra­ni­cą. Eurogrant pod­czas Wiosennego Pokazu Młodzieży w Białce wy­grał swo­ją kla­sę i zdo­był ty­tuł Czempiona Ogierów Młodszych. Taki sam ty­tuł zdo­był pod­czas III Warszawskiego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi w Bukszy. Jako ogier trzy­let­ni w Białce zdo­był ty­tuł Top Five Czempionatu Ogierów Młodszych. On rów­nież w 2015 ro­ku roz­po­czął swo­ją ka­rie­rę hodowlaną.

A na de­ser ko­ni­ki pol­skie z Roztoczańskiego Parku Narodowego. Perły ro­dzi­mej ra­sy pry­mi­tyw­nej z re­zer­wa­tu zwa­ne­go „Ostoją”, gdzie na co dzień ma­ją do­sko­na­łe wa­run­ki do by­to­wa­nia oraz roz­mna­ża­nia. Rezerwat był dwu­krot­nie po­więk­sza­ny i dzi­siaj jest to te­ren o ob­sza­rze oko­ło 200 ha. Po chwi­lę obec­ną prze­by­wa w re­zer­wa­cie klacz Trzmielina, któ­ra tu się uro­dzi­ła (w rok po za­ło­że­niu Ostoi) ja­ko dru­gi z ko­lei źre­bak. Liczy so­bie już 33 la­ta i po­zo­sta­wi­ła po so­bie 22 źre­bię­ta. Jest to naj­star­sza klacz tej ra­sy w Polsce. Obecnie sta­do li­czy 14 szt. (ogier ta­bu­no­wy, 7 kla­czy ma­tek, przy­chó­wek). Warto do­dać, iż w 1996 ro­ku w opar­ciu o za­bu­do­wa­nia daw­ne­go fol­war­ku Florianka w Ordynacji Zamojskiej z po­ło­wy XIX wie­ku utwo­rzo­no dział ho­dow­li ko­ni­ków w sys­te­mie sta­jen­nym. Obecny stan li­czeb­ny to 42 szt. (w tym 14 kla­czy ma­tek). Umieszczane są tam rów­nież mło­de ko­ni­ki odło­wio­ne z re­zer­wa­tu. Koniki są pod­da­wa­ne tre­nin­go­wi, któ­ry przy­go­to­wu­je je do użyt­ko­wa­nia za­przę­go­we­go (brycz­ka, sa­nie) lub pod sio­dło. Co ro­ku z RPN sprze­da­je ok. 12 szt., więc je­śli się Państwo po­spie­szy­cie po­ka­zy­wa­ne na pły­cie Cavaliady w Lublinie ko­ni­ki mo­gą zo­stać wa­sze. Od ma­rzeń do czy­nów, aby mieć wła­sne­go ru­ma­ka jak z baj­ki, dzie­lić was bę­dą za­le­d­wie metry… :)

Polski Związek Hodowców Koni, Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie za­pra­sza­ją na cykl po­ka­zów hodowlano-​użytkowych pt. „Koń spo­wi­ty tę­czą” oraz sze­reg do­dat­ko­wych atrak­cji przy­go­to­wa­nych na te­re­nie Targów Lublin pod­czas Cavaliady 2016.

Print Friendly, PDF & Email