Aktualności

Pokaz „Koń spowity tęczą”

5 lutego 2016 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Wystawy i pokazy, ·

W naj­bliż­szy week­end na Cavaliadzie w Lublinie (5-​7 lu­tego br.) z ini­cja­tywy Polskiego Związku Hodowców Koni oraz Agencji Nieruchomości Rolnych bę­dziemy mieli szansę być świad­kami wspa­nia­łego wy­da­rze­nia ar­ty­stycz­nego. Zespół pod ba­tutą Ireneusza Kozłowskiego (ho­dowcy i czyn­nego za­wod­nika w dys­cy­pli­nie po­wo­że­nia) w wi­do­wi­sku za­ty­tu­ło­wa­nym „Koń spo­wity tę­czą” po­każe piękno, ma­giczny blask i wszech­stronne wy­ko­rzy­sta­nie pol­skich koni. 

Program po­ka­zów prze­wi­duje trzy czę­ści, które cza­sowo będą mie­ściły się w ok. 30 min. Zaczniemy od lo­kal­nych ka­wa­le­rzy­stów – przy­ja­ciół re­kon­struk­cji, czyli sto­wa­rzy­sze­nia, które po­wo­łano do ży­cia w 2011 roku, prze­kształ­ca­jąc się ze Szwadronu Jazdy RP Oddział Terenowy Ziemi Zamojskiej, ist­nie­jące od 2001 roku. Od mo­mentu po­wsta­nia Stowarzyszenie uczest­ni­czy we wszel­kich uro­czy­sto­ściach pa­trio­tycz­nych za­równo na ter­nie mia­sta Zamość jak i oko­licz­nych jak Zwierzyniec, Tomaszów Lub., Hrubieszów. W la­tach 2003-​2014 or­ga­ni­zo­wało in­sce­ni­za­cje: Bitwa pod Stefankowicami po­wie­rzoną do re­ali­za­cji przez Starostwo Hrubieszów, Obrona Twierdzy Zamość jako part­ner Zamojskiego Bractwa Rycerskiego. Jedną z naj­waż­niej­szych uro­czy­sto­ści dla Stowarzyszenia jest rocz­nica Bitwy pod Komarowem, któ­rej data sta­nowi jed­no­cze­śnie święto 9 Pułku Ułanów Małopolskich, któ­rego barwy no­szą ułani od­działu. Jedną ze sztan­da­ro­wych im­prez re­kon­struk­cyj­nych była in­sce­ni­za­cja bi­twy pod Panasówką w jej 150 rocz­nicę, po­wie­rzoną przez Starostwo Powiatowe w Zamościu. Stąd wnio­sek, że człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia re­ali­zują za­da­nia i in­sce­ni­za­cje z okre­sów XVII wieku, okresu Powstań Narodowych, lat 1918-​1920 oraz 1939-​1945. Członkowie uczest­ni­czą w wielu Kawaleryjskich Zawodach Militarnych zdo­by­wa­jąc czo­łowe miej­sca oraz co­raz więk­sze do­świad­cze­nie. To musi wy­strze­lić… :)

Potem bę­dzie uni­ka­towy ka­dryl do mu­zyki kla­sycz­nej (ama­zonki wierz­chem i za­przęg czte­ro­konny). Tutaj w ro­lach głów­nych wy­stą­pią dwie damy: Dorota Urbańska (jeź­dziec, tre­ner II klasy, sę­dzia ujeż­dże­nia, wie­lo­krotna me­da­listka MPMK w ujeż­dże­niu oraz me­da­listka Halowych Pucharów Polski i Mistrzostw Warszawy i Mazowsza) oraz Natalia Kozłowska (me­da­listka Halowego Pucharu Polski w ujeż­dża­niu, me­da­listka MPMK w ujeż­dże­niu), któ­rym bę­dzie „z lotu ko­zła” to­wa­rzy­szył ro­dzy­nek, dżen­tel­men, wspo­mniany już wcze­śniej re­ży­ser Irek Kozłowski (me­da­li­sta Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata za­przę­gów pa­ro­kon­nych, re­pre­zen­tant Polski w ka­te­go­rii za­przę­gów czte­ro­kon­nych na Światowych Igrzyskach Jeździeckich w Normandii 2014 oraz na Mistrzostwach Europy w Aachen 2015). Układ cho­re­ogra­ficzny, sce­no­gra­fia a także ko­stiumy po­zo­stają pil­nie strze­żoną ta­jem­nicą – mają być spe­cjalną nie­spo­dzianką dla lu­bel­skiej pu­blicz­no­ści… :)

Następnie na­sza duma na­ro­dowa – araby z Białki. Zaczaruje nas pre­zen­ta­cja koni czy­stej krwi arab­skiej z Państwowej Stadniny Koni Białka. Siwa Perforia – trzy­let­nia klacz, która za­częła swoją ka­rierę po­ka­zową w 2014 roku pla­su­jąc się w pierw­szych piąt­kach na Wiosennym Pokazie Młodzieży w Białce, Narodowym Pokazie w Janowie Podlaskim oraz na Al. Kalediah European Arabian Horse Festiwal za­równo w 2014 jak i w 2015 roku. Gniada Celita – mło­dziutka, nie­spełna dwu­let­nia klacz, która już za­zna­czyła swoją obec­ność na rin­gach po­ka­zo­wych. W 2015 roku była pre­zen­to­wana na Tulip Cup w Holandii, Wiosennym Pokazie Młodzieży w Białce, Narodowym Pokazie w Janowie Podlaskim oraz na Al. Kalediah European Arabian Horse Festiwal, wszę­dzie pla­su­jąc się na wy­so­kich miej­scach. Na Narodowym Pokazie w Janowie Podlaskim wy­grała swoją klasę i zo­stała brą­zową me­da­listką kla­czy młod­szych. Wreszcie ciem­no­gniady ogier Cefir – przy­kuwa uwagę ciemną ma­ścią, pięk­nym okiem, pra­wi­dłową bu­dową i efek­tow­nym ru­chem. Jest to ogier, który bar­dzo lubi być po­ka­zy­wany i chyba dla­tego zdo­był swój fan­klub, który wier­nie to­wa­rzy­szy mu na wszyst­kich po­ka­zach. Cefir za­czął swoją ka­rierę po­ka­zową jako ogier dwu­letni zdo­by­wa­jąc ty­tuły Top Five w kla­sie na Wiosennym Pokazie Młodzieży w Białce oraz na Narodowym Pokazie w Janowie Podlaskim. W 2014 roku Cefir pre­zen­to­wany był pię­cio­krot­nie w ka­te­go­rii ogie­rów trzy­let­nich w Polsce i za gra­nicą gdzie wszę­dzie wy­gry­wał swoje klasy, a pod­czas III Warszawskiego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi w Bukszy zdo­był ty­tuł Wice czem­piona. W 2015 roku był pre­zen­to­wany na sze­regu po­ka­zach a uko­ro­no­wa­niem jego do­tych­cza­so­wej ka­riery po­ka­zo­wej jest ty­tuł Narodowego Czempiona Polski Ogierów Starszych. Cefir w ze­szłym roku roz­po­czął swoją ka­rierę ho­dow­laną. Ostatni bę­dzie kasz­ta­no­waty Eurogrant OZ. Jest to ogier uro­dzony w Izraelu. Wyhodowany przez Ofera Meiri. Dzierżawiony przez Małopolską Hodowlę Roślin-​Stado Ogierów Białka. Chwyta za oko swoją eg­zo­tyczną urodą oraz bar­dzo efek­tow­nym ru­chem. W 2013 roku jako rocz­niak wy­grał swoja klasę i zdo­był brą­zowy me­dal na Wiosennym Pokazie Młodzieży w Białce. W 2014 roku był po­ka­zy­wany na sze­regu po­ka­zów w Polsce i za gra­nicą. Eurogrant pod­czas Wiosennego Pokazu Młodzieży w Białce wy­grał swoją klasę i zdo­był ty­tuł Czempiona Ogierów Młodszych. Taki sam ty­tuł zdo­był pod­czas III Warszawskiego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi w Bukszy. Jako ogier trzy­letni w Białce zdo­był ty­tuł Top Five Czempionatu Ogierów Młodszych. On rów­nież w 2015 roku roz­po­czął swoją ka­rierę ho­dow­laną.

A na de­ser ko­niki pol­skie z Roztoczańskiego Parku Narodowego. Perły ro­dzi­mej rasy pry­mi­tyw­nej z re­zer­watu zwa­nego „Ostoją”, gdzie na co dzień mają do­sko­nałe wa­runki do by­to­wa­nia oraz roz­mna­ża­nia. Rezerwat był dwu­krot­nie po­więk­szany i dzi­siaj jest to te­ren o ob­sza­rze około 200 ha. Po chwilę obecną prze­bywa w re­zer­wa­cie klacz Trzmielina, która tu się uro­dziła (w rok po za­ło­że­niu Ostoi) jako drugi z ko­lei źre­bak. Liczy so­bie już 33 lata i po­zo­sta­wiła po so­bie 22 źre­bięta. Jest to naj­star­sza klacz tej rasy w Polsce. Obecnie stado li­czy 14 szt. (ogier ta­bu­nowy, 7 kla­czy ma­tek, przy­chó­wek). Warto do­dać, iż w 1996 roku w opar­ciu o za­bu­do­wa­nia daw­nego fol­warku Florianka w Ordynacji Zamojskiej z po­łowy XIX wieku utwo­rzono dział ho­dowli ko­ni­ków w sys­te­mie sta­jen­nym. Obecny stan li­czebny to 42 szt. (w tym 14 kla­czy ma­tek). Umieszczane są tam rów­nież młode ko­niki odło­wione z re­zer­watu. Koniki są pod­da­wane tre­nin­gowi, który przy­go­to­wuje je do użyt­ko­wa­nia za­przę­go­wego (bryczka, sa­nie) lub pod sio­dło. Co roku z RPN sprze­daje ok. 12 szt., więc je­śli się Państwo po­spie­szy­cie po­ka­zy­wane na pły­cie Cavaliady w Lublinie ko­niki mogą zo­stać wa­sze. Od ma­rzeń do czy­nów, aby mieć wła­snego ru­maka jak z bajki, dzie­lić was będą za­le­d­wie me­try… :)

Polski Związek Hodowców Koni, Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie za­pra­szają na cykl po­ka­zów hodowlano-​użytkowych pt. „Koń spo­wity tę­czą” oraz sze­reg do­dat­ko­wych atrak­cji przy­go­to­wa­nych na te­re­nie Targów Lublin pod­czas Cavaliady 2016.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube