Aktualności

Wernisaż wystawy „Jaroccy – rzeźba”

15 lutego 2016 · Kategoria: Kultura, ·

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa za­pra­sza­my na otwar­cie wy­sta­wy „Jaroccy – Rzeźba”, któ­ra od­bę­dzie się 17 lu­te­go 2016 ro­ku (śro­da) o go­dzi­nie 1800 na te­re­nie Łazienek Królewskich w Warszawie w bu­dyn­ku Koszar Kantonistów. Ekspozycja „Jaroccy – Rzeźba” sta­no­wi dru­gą część wy­sta­wy bę­dą­cej do­tych­cza­so­wym pod­su­mo­wa­niem twór­czo­ści bra­ci Jarockich, tym ra­zem bę­dzie moż­na obej­rzeć pra­ce Wojciecha i Zbigniewa Jarockich. Wystawa po­trwa do 3 ma­ja 2016 roku.

Bracia Wojciech (ur. 1954 r.), Krzysztof (ur. 1959 r.) oraz Zbigniew (ur. 1962 r.) po­cho­dzą z nie­wiel­kiej miej­sco­wo­ści Bokiny na Podlasiu. Już od wcze­snych lat prze­ja­wia­li za­in­te­re­so­wa­nia za­ję­cia­mi pla­stycz­ny­mi. Wojciech i Zbigniew ukoń­czy­li Wydział Rzeźby war­szaw­skiej ASP. Krzysztof ja­ko sa­mo­uk kon­se­kwent­nie przez wie­le lat kształ­to­wał swój in­dy­wi­du­al­ny styl. Dziś wszy­scy trzej są au­to­ra­mi po­kaź­nych roz­mia­rów ko­lek­cji prac w dzie­dzi­nie rzeź­by oraz ma­lar­stwa szta­lu­go­we­go. Od kil­ku lat rów­nież naj­młod­szy czło­nek ro­dzi­ny – Jędrzej (syn Krzysztofa, ur. 1995 r.) zaj­mu­je się malarstwem.

MLiJ-Jaroccy-rzezba-zapr

Print Friendly, PDF & Email