Aktualności

Znamy daty najważniejszych gonitw sezonu 2016

15 lutego 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

Pomimo ka­len­da­rzo­wej zi­my na słu­że­wiec­kim to­rze przy­go­to­wa­nia do se­zo­nu 2016 idą peł­ną pa­rą. Na stro­nie in­ter­ne­to­wej Toru Służewiec opu­bli­ko­wa­ny zo­stał ka­len­darz dni wy­ści­go­wych nad­cho­dzą­ce­go se­zo­nu. Na mi­ło­śni­ków wy­ści­gów kon­nych cze­kać bę­dzie wie­le in­te­re­su­ją­cych go­nitw, któ­re zo­sta­ną ro­ze­gra­ne w trak­cie 54 dni wy­ści­go­wych. Pierwszy raz w 2016 ro­ku słyn­ne „bom­ba w gó­rę” usły­szy­my w nie­dzie­lę 17 kwietnia.

Do naj­cie­kaw­szych mi­tin­gów wy­ści­go­wych Sezonu 2016 za­li­czyć na­le­ży: Otwarcie Sezonu (17 kwiet­nia), Nagrodę Rulera (22 ma­ja), Galę Derby (3 lip­ca), Nagrodę Europy (21 sierp­nia), St. Leger (28 sierp­nia) oraz Wielką Warszawską (2 paź­dzier­ni­ka). Jednym z wy­da­rzeń se­zo­nu bę­dzie po­wrót go­ni­twy Liry (Oaks) na war­szaw­ski tor!

cytatJestem prze­ko­na­ny, że zbli­ża­ją­cy się wiel­ki­mi kro­ka­mi se­zon 2016 przy­nie­sie nam wie­le emo­cjo­nu­ją­cych po­je­dyn­ków. Cieszę się, że na Tor Służewiec po­wra­ca go­ni­twa Liry (Oaks), któ­ra przez ostat­nie dwa la­ta roz­gry­wa­na by­ła we Wrocławiu. Jest to od­po­wiedź na ocze­ki­wa­nia śro­do­wi­ska wyścigowego.

pod­su­mo­wu­je Włodzimierz Bąkowski,
dy­rek­tor Toru Służewiec

W po­przed­nich se­zo­nach na słu­że­wiec­kim to­rze wi­dzo­wie mo­gli po­dzi­wiać ko­nie czy­stej krwi arab­skiej, ko­nie peł­nej krwi an­giel­skiej w go­ni­twach pła­skich i pło­to­wych oraz fran­cu­skie kłu­sa­ki w wy­ści­gach su­lek. W trak­cie se­zo­nu 2016 za­brak­nie go­nitw płotowych.

cytatPo ana­li­zie po­przed­nich se­zo­nów oraz kon­sul­ta­cjach z przed­sta­wi­cie­la­mi tre­ne­rów, pod­ję­li­śmy de­cy­zję o wy­co­fa­niu w tym ro­ku go­nitw pło­to­wych z ka­len­da­rza wy­ści­go­we­go na war­szaw­skim hi­po­dro­mie. Jestem jed­nak prze­ko­na­na, że go­ni­twy pła­skie, z któ­rych sły­nie nasz tor, za­pew­nią wi­dzom wie­le wspa­nia­łych emocji.

ko­men­tu­je Urszula Zawadzka,
kie­row­nik dzia­łu or­ga­ni­za­cji wy­ści­gów konnych

Zeszłoroczny se­zon oka­zał się uda­ny za­rów­no uda­ny pod wzglę­dem spor­to­wym jak i or­ga­ni­za­cyj­nym. Warszawski tor od­wie­dzi­ło po­nad 47% wię­cej wi­dzów niż w ro­ku 2014. Moda na wy­ści­gi po­wra­ca, a do­dat­ko­wym ma­gne­sem nie­wąt­pli­wie by­ły spek­ta­ku­lar­ne zwy­cię­stwa Va Banka. Tor Wyścigów Konnych na war­szaw­skim Służewcu to je­den z naj­pięk­niej­szych to­rów na świe­cie. Od kil­ku­dzie­się­ciu lat gro­ma­dzi w trak­cie se­zo­nu za­rów­no rze­sze po­ko­leń war­sza­wia­ków, jak i tu­ry­stów z kra­ju i z za­gra­ni­cy. Weekendowa wy­ciecz­ka na słu­że­wiec­ki tor to zna­ko­mi­ta oka­zja do spę­dze­nia chwi­li z da­la od wiel­ko­miej­skie­go zgieł­ku – moż­na od­po­cząć, a rów­no­cze­śnie prze­żyć spor­to­we emo­cje zwią­za­ne z ry­wa­li­za­cją dżo­ke­jów i ko­ni na torze.

Link do ka­len­da­rza – torsluzewiec.pl

Print Friendly, PDF & Email