Aktualności

III Festiwal Sztuki Jeździeckiej

24 lutego 2016 · Kategoria: Kultura, ·

Festiwal Sztuki Jeździeckiej tuż tuż. Zapraszamy do Centrum Olimpijskiego w Warszawie 13 mar­ca na go­dzi­nę 1600. Imprezę wy­my­ślo­ną przez Pawła Kleszcza, a or­ga­ni­zo­wa­ną przez Mazowiecki Związek Jeździecki oraz garst­kę za­pa­leń­ców za­pi­na­my na ostat­ni guzik.

Festiwal Sztuki Jeździeckiej

To nie­zwy­kłe wy­da­rze­nie w na­szym jeź­dziec­kim świat­ku. Do Centrum Olimpijskiego znów ścią­gną ar­ty­ści z ca­łej Polski, by za­pre­zen­to­wać swo­je ob­ra­zy, ry­sun­ki, fo­to­gra­fie, rzeź­by z koń­mi w ro­li głów­nej. Dokonania za­wo­do­wych twór­ców, za­ra­zem ko­nia­rzy, cie­szą się ogrom­nym za­in­te­re­so­wa­niem pu­blicz­no­ści, co mo­gli­śmy na­ocz­nie stwier­dzić przy oka­zji I i II Festiwalu. Przez sa­le wy­sta­wo­we prze­wi­nę­ło się kil­ku­set go­ści. Wierzymy, że w tym ro­ku nie bę­dzie inaczej.

Jak zwy­kle or­ga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li coś dla ar­ty­stów ama­to­rów: kon­kur­sy ma­lar­skie, fo­to­gra­ficz­ne, fil­mo­we… Poniżej re­gu­la­mi­ny kon­kur­sów ma­lar­skie­go i fo­to­gra­ficz­ne­go. Pozostałe znaj­du­ją się na stronie FESTIWALU.


Konkurs FOTOGRAFICZNY – Konie w obiektywie fotoamatorów

Warunki uczest­nic­twa:
W kon­kur­sie mo­że wziąć udział każ­dy nie­zwią­za­ny za­wo­do­wo z fotografią.
Zdjęcia mu­szą być wła­sne­go au­tor­stwa (or­ga­ni­za­to­rzy nie bio­rą od­po­wie­dzial­no­ści za wpro­wa­dze­nie ich w błąd), pod­pi­sa­ne imie­niem i na­zwi­skiem, wy­ko­na­ne w tech­ni­ce cy­fro­wej lub ana­lo­go­wej, ko­lo­ro­we lub czarno-białe.
Krótszy bok zdję­cia mu­si mieć mi­ni­mum 1500 pikseli.
Każdy au­tor mo­że przy­słać w po­sta­ci elek­tro­nicz­nej do pię­ciu fotografii.

Zgłoszenie udzia­łu w kon­kur­sie jest rów­no­znacz­ne z wy­ra­że­niem zgo­dy na nie­od­płat­ną pu­bli­ka­cję zdjęć w ra­mach pro­mo­cji kon­kur­su i Festiwalu w wy­daw­nic­twach jeź­dziec­kich (pra­sie i Internecie – tak­że na Facebooku) przez or­ga­ni­za­to­ra i pa­tro­nów me­dial­nych. Zakwalifikowane do kon­kur­su zdję­cia bę­dą pre­zen­to­wa­ne na stro­nie Festiwalu i pod­pi­sa­ne na­zwi­ska­mi autorów.

Autorów wy­ty­po­wa­nych prac kon­kur­so­wych za­pro­si­my do za­pre­zen­to­wa­nia ory­gi­na­łów pod­czas Festiwalu Sztuki Jeździeckiej. Jury przy­zna I, II i III nagrodę.

Zdjęcia pro­si­my prze­sy­łać do 29 lu­te­go 2016 pod ad­re­sem e-​mail: foto@festiwalsztukijezdzieckiej.pl


Konkurs MALARSKI
Regulamin Konkurs – Konie w Rysunku, Malarstwie i Rzeźbie

Ogłaszamy kon­kurs rysunkowo-​malarsko-​rzeźbiarski dla twór­ców nie­pro­fe­sjo­nal­nych. Zapraszamy do udzia­łu wszyst­kich ama­to­rów pa­sjo­nu­ją­cych się te­ma­ty­ką ko­ni w sztu­ce. Najciekawsze pra­ce ju­ro­rzy do­pusz­czą do konkursu.

Warunki uczest­nic­twa:
W kon­kur­sie mo­że wziąć udział każ­dy nie­zwią­za­ny za­wo­do­wo z ry­sun­kiem, ma­lar­stwem lub rzeź­bą. Prace mu­szą być wła­sne­go au­tor­stwa (or­ga­ni­za­to­rzy nie bio­rą od­po­wie­dzial­no­ści za wpro­wa­dze­nie ich w błąd), pod­pi­sa­ne imie­niem, na­zwi­skiem i da­tą uro­dze­nia. Mogą być wy­ko­na­ne w do­wol­nej tech­ni­ce. Prace na­le­ży sfo­to­gra­fo­wać i na­de­słać pod ad­res kon­kur­su. Każdy au­tor mo­że przy­słać w po­sta­ci elek­tro­nicz­nej do dwóch prac.

Zgłoszenie udzia­łu w kon­kur­sie jest rów­no­znacz­ne z wy­ra­że­niem zgo­dy na nie­od­płat­ną pu­bli­ka­cję zdjęć pro­mu­ją­cą kon­kurs i Festiwal w wy­daw­nic­twach jeź­dziec­kich (pra­sie i in­ter­ne­cie (tak­że na FB) przez or­ga­ni­za­to­ra i pa­tro­nów me­dial­nych. Publikowane zdję­cia bę­dą pod­pi­sa­ne na­zwi­ska­mi autorów.

Autorów wy­ty­po­wa­nych prac kon­kur­so­wych za­pro­si­my do za­pre­zen­to­wa­nia ory­gi­na­łów pod­czas Festiwalu Sztuki Jeździeckiej. Czekamy na Wasze pra­ce. Jury przy­zna I, II i III nagrodę.

Zdjęcia prac na­le­ży prze­sy­łać do 29 lu­te­go 2016 pod ad­re­sem e-​mail: malarstwo@festiwalsztukijezdzieckiej.pl

Print Friendly, PDF & Email