Aktualności

Cześć naszym Mistrzom

29 lutego 2016 · Kategoria: Inne imprezy, ·

W nie­dziel­ne przed­po­łu­dnie na war­szaw­skim Torwarze od­by­ło się uro­czy­ste spo­tka­nie po­świę­co­ne pol­skim olim­pij­czy­kom. Przedstawiciele MRiRW, ANR, MTP, PZJ i PZHK zło­ży­li ser­decz­ne gra­tu­la­cje i sło­wa uzna­nia na­szym wy­bit­nym jeźdź­com, me­da­li­stom igrzysk w Moskwie 1980, Janowi Kowalczykowi, Marianowi Kozickiemu, Wiesławowi HartmanowiJanuszowi Bobikowi. Warto do­dać, że wszy­scy wy­żej wy­mie­nie­ni star­to­wa­li na ko­niach pol­skiej hodowli.

Fot. Michał Wierusz-​Kowalski

Print Friendly, PDF & Email