Aktualności

Pierwsze galopy na Partynicach

8 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

W so­bo­tę na mu­ra­wie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice po raz pierw­szy w tym se­zo­nie po­ja­wią się ko­nie. Do roz­po­czę­cia se­zo­nu wy­ści­go­we­go po­zo­sta­ło jesz­cze dwa ty­go­dnie. Jednak już ju­tro ko­nie bę­dzie moż­na zo­ba­czyć na wro­cław­skim hi­po­dro­mie gdzie, jak co ro­ku, od­bę­dą się prób­ne galopy.

Zarówno ko­nie jak i jeźdź­cy tre­no­wa­li przez ca­łą zi­mę, ale po raz pierw­szy w tym se­zo­nie po­ja­wią się na bież­ni tra­wia­stej. Dla mło­dych ko­ni to szan­sa by oswo­ić się z to­rem i za­po­znać z ma­szy­ną star­to­wą. W prób­nych ga­lo­pach zo­ba­czy­my ko­nie ze staj­ni tre­ne­rów: Michała Borkowskiego, Tadeusza Dębowskiego, Roberta Świątka, MałgorzatyWiesława Kryszyłowiczów czy Justyny Domańskiej, któ­rzy wy­sta­wią 3-​letnie ara­by oraz ko­nie peł­nej krwi angielskiej.

Na przed­smak koń­skiej daw­ki emo­cji za­pra­sza­my w so­bo­tę mię­dzy go­dzi­ną 1000 a 1200. Na miej­scu bę­dzie oka­zja na­pić się ka­wy i spę­dzić po­ra­nek po­dzi­wia­jąc bo­ha­te­rów nad­cho­dzą­ce­go se­zo­nu. Warto przy­po­mnieć, iż pierw­sze wiel­kie spor­to­we emo­cje na Partynicach cze­ka­ją nas już w nie­dzie­lę 24 kwiet­nia w trak­cie go­nitw Otwarcia Sezonu!

Serdecznie za­pra­sza­my!

WTWK_Partynice_2016

Print Friendly, PDF & Email