Aktualności

III Festiwal Piosenki Ułańskiej i Jeździeckiej

20 kwietnia 2016 · Kategoria: Inne imprezy, ·

Wspólne śpie­wa­nie na im­pre­zach, ogni­skach co­raz bar­dziej idzie w za­po­mnie­nie. Dotyczy to rów­nież na­sze­go świa­ta jeź­dziec­kie­go. Iluż z nas jesz­cze pa­mię­ta cho­ciaż­by ca­łe Amaranty… To na­sza tra­dy­cja jeź­dziec­ka, ułańska.

4 czerw­ca w Julianowie k. Prabut od­bę­dzie się III Festiwal Piosenki Ułańskiej i Jeździeckiej. Będzie on oka­zją do spo­tka­nia się mi­ło­śni­ków jeź­dziec­twa, tra­dy­cji ułań­skich, wspól­ne­go słu­cha­nia pie­śni bli­skich na­sze­mu ser­cu, ale tak­że roz­mów przy ogni­sku, wspól­nej za­ba­wy. Podczas fe­sti­wa­lu bę­dzie­my mie­li oka­zję nie tyl­ko po­słu­chać kon­kur­so­wych pio­se­nek, ale tak­że uczest­ni­czyć w nie­sa­mo­wi­tych po­ka­zach min. Grupy ka­ska­der­skiej Tarpan z Mławy czy po­ka­zach sokolnictwa.
Zapraszamy wszyst­kich, któ­rym te­mat jest bli­ski. Regulamin i zgło­sze­nie tutaj.

fot. Festiwal Piosenki Ułańskiej i Jeździeckiej

Print Friendly, PDF & Email