Aktualności

Pierwszy pełny weekend wyścigowy w 2016 roku na Służewcu

21 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,,

W nad­cho­dzą­cą so­bo­tę i nie­dzie­lę na war­szaw­skim to­rze ro­ze­gra­nych zo­sta­nie łącz­nie 15 go­nitw – sie­dem w so­bo­tę i osiem w nie­dzie­lę. Najciekawiej za­po­wia­da się nie­dziel­na go­ni­twa o Nagrodę Cometa dla ko­ni czy­stej krwi arab­skiej. Po raz pierw­szy w tym ro­ku w Warszawie wy­stą­pią też kłu­sa­ki francuskie.
Zeszłotygodniowe otwar­cie se­zo­nu wy­ści­gów kon­nych na Torze Służewiec przy­cią­gnę­ło po­nad 8 000 wi­dzów. W tym ty­go­dniu na mi­ło­śni­ków wy­ści­gów kon­nych oraz war­sza­wia­ków po­szu­ku­ją­cych po­my­słu na spę­dze­nie week­en­du cze­kać bę­dą nie mniej­sze emo­cje spor­to­we. W so­bo­tę wy­da­rze­nie roz­pocz­nie się o go­dzi­nie 14:00, a w nie­dzie­lę o go­dzi­nie 13:30 i za­koń­czą się oko­ło go­dzi­ny 18:00.
Faworytem wy­ści­gu o Nagrodę Cometa (nie­dzie­la, godz.14:40) bę­dzie za­pew­ne naj­lep­szy trzy­la­tek ubie­głe­go se­zo­nu, fran­cu­skiej ho­dow­li Tefkir, tre­no­wa­ny przez Małgorzatę Łojek. Walkę z nim po­win­ny pod­jąć przy­go­to­wy­wa­ne przez Andrzeja Walickiego pol­skie ogie­ry MogadiuszPoryw. Interesująco za­po­wia­da się rów­nież ostat­ni nie­dziel­ny bieg fol­blu­tów z udzia­łem m. in. dwóch fran­cu­skich trzy­lat­ków: Dusigrosza i de­biu­tu­ją­cej Santy Hernandy.
Sobotnie zma­ga­nia na war­szaw­skim to­rze roz­pocz­ną się od pierw­sze­go w se­zo­nie 2016 wy­ści­gu dla kłu­sa­ków fran­cu­skich. Ciekawie za­po­wia­da się tak­że ry­wa­li­za­cja 4-​letnich i star­szych ara­bów w go­ni­twie pią­tej. Tutaj fa­wo­ry­tem eks­per­tów są EstarionGerhard, choć szans nie na­le­ży od­bie­rać 8-​letniemu Wasilewowi.
Bilety:

  • do stre­fy B w ce­nie 5 zł
  • do stre­fy A w ce­nie 15 zł
  • ro­dzin­ny do stre­fy A (2+1) w ce­nie 25 zł.

Bilety do­stęp­ne są w ka­sach w dniu wy­ści­go­wym oraz w przed­sprze­da­ży on­li­ne na www.eventim.pl
Więcej in­for­ma­cji na www.torsluzewiec.pl.

TorSluzewiec5

fot. Tor Służewiec

Print Friendly, PDF & Email