Aktualności

Bilety na warszawski tor nareszcie do kupienia w Internecie

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

W tym ro­ku ru­szył 72. se­zon wy­ści­gów kon­nych na Służewcu. Bilety na go­ni­twy moż­na na­by­wać po raz pierw­szy tak­że on­li­ne. Tor Służewiec oraz fir­ma Eventim.pl pod­pi­sa­ły umo­wę na dys­try­bu­cję bi­le­tów, któ­ra już w week­end otwar­cia za­owo­co­wa­ła wy­ni­kiem bli­sko 14 proc. sprze­da­nych wej­śció­wek wła­śnie w ka­na­le internetowym.

Tegoroczne otwar­cie se­zo­nu by­ło re­kor­do­we pod wzglę­dem licz­by wi­dzów. Łącznie zo­sta­ło sprze­da­nych po­nad 6 000 bi­le­tów do obu stref, w tym po­nad 800 za po­mo­cą stro­ny eventim.pl do stre­fy B. Dla po­rów­na­nia w ubie­głym ro­ku zo­sta­ło sprze­da­nych 3 300 wszyst­kich biletów.

Dzięki no­we­mu ka­na­ło­wi sprze­da­ży po­sze­rzy­my z pew­no­ścią gru­pę klien­tów, któ­rzy bę­dą mie­li wy­god­ny do­stęp do bi­le­tów bez ko­niecz­no­ści sta­nia w ko­lej­kach przed go­ni­twa­mi oraz bę­dą mo­gli do­ko­nać za­ku­pu wcze­śniej, nie tyl­ko w dniu wydarzenia

– mó­wi Sylwester Puczen, rzecz­nik pra­so­wy Toru Służewiec.

Pierwsze efek­ty są wię­cej niż za­do­wa­la­ją­ce. W cią­gu kil­ku dni bli­sko 14 proc. bi­le­tów zo­sta­ło na­by­tych dro­gą internetową.

Sezon 2016 to 54 dni wy­ści­go­we. Rozpoczął się 17 kwiet­nia, a za­koń­czy 20 li­sto­pa­da. Do naj­waż­niej­szych wy­da­rzeń se­zo­nu na­le­żą przede wszyst­kim Derby Gala (3 lip­ca) i Wielka Warszawska (2 paź­dzier­ni­ka). Oprócz wspo­mnia­nych dwóch wy­da­rzeń war­to wy­mie­nić kla­sycz­ne go­ni­twy jak: Nagroda Rulera (22 ma­ja), St. Leger (28 sierp­nia) czy Liry (31 lip­ca) – go­ni­twa dla kla­czy. Ważnym wy­da­rze­niem dla mi­ło­śni­ków pięk­nych ko­ni czy­stej krwi arab­skiej jest Dzień Arabski (21 sierp­nia) pod­czas któ­re­go roz­gry­wa­na jest Nagroda Europy.

Cieszymy się, że mo­że­my wspie­rać słu­że­wiec­ki tor swo­ją wie­dzą i do­świad­cze­niem. Dzięki na­szej współ­pra­cy za­rzą­dza­ją­cy nim bę­dą mie­li pre­cy­zyj­ną in­for­ma­cję ile bi­le­tów zo­sta­ło sprze­da­nych, skąd od­by­wa się naj­więk­szy ruch, a tak­że kim są fa­ni kon­nych wy­ści­gów. To tak­że znacz­ne zwięk­sze­nie do­stęp­no­ści bi­le­tów dla klien­tów, któ­rzy po­za stro­ną in­ter­ne­to­wą mo­gą je na­by­wać tak­że za po­mo­cą na­szej apli­ka­cji na urzą­dze­nia mobilne

– mó­wi Piotr Wasek, me­na­dżer ds. sprze­da­ży w Eventim.pl.

Do na­by­cia za po­mo­cą stro­ny in­ter­ne­to­wej i apli­ka­cji mo­bil­nej eventim.pl są na ra­zie wej­ściów­ki na  po­szcze­gól­ne wy­ści­gi. Firmy pra­cu­ją już nad stwo­rze­niem pa­kie­tów na gru­py go­nitw dla fa­nów wyścigów.

O EVENTIM

EVENTIM w Polsce jest jed­nym z wio­dą­cych do­staw­ców usług bi­le­to­wych w Polsce. Oferuje bi­le­ty na wy­da­rze­nia roz­ryw­ko­we, spor­to­we i kul­tu­ral­ne do­stęp­ne do sprze­da­ży na stro­nie www.EVENTIM.pl, po­przez sieć po­nad 560 punk­tów sprze­da­ży oraz na wie­lu stro­nach part­ner­skich. EVENTIM Polska na­le­ży w 100% do CTS EVENTIM AG & Co. KGaA.

O TORZE SŁUŻEWIEC

Tor Wyścigów Konnych na war­szaw­skim Służewcu to je­den z naj­pięk­niej­szych to­rów na świe­cie. Otwarty 3 czerw­ca 1939 ro­ku. Od kil­ku­dzie­się­ciu lat gro­ma­dzi w trak­cie se­zo­nu za­rów­no rze­sze po­ko­leń war­sza­wia­ków, jak i tu­ry­stów z kra­ju i z za­gra­ni­cy. Szczegółowe in­for­ma­cje o wy­ści­gach kon­nych na stro­nie www.torsluzewiec.pl i na Facebooku.

fot. Tor Służewiec

Print Friendly, PDF & Email