Aktualności

Kolejne kwalifikacje do MŚMK w ujeżdżeniu 2016

28 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie, ·

Informujemy, że ko­lej­nym ter­mi­nem eli­mi­na­cji do Mistrzostw Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu (Ermelo 28-​31 lip­ca) bę­dzie 27-​29 ma­ja na za­wo­dach ZO w Kwiekach (dwa kon­kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne). Na tych za­wo­dach ran­gi ogól­no­pol­skiej od­bę­dą się tak­że pierw­sze kwa­li­fi­ka­cje ko­ni 4-​letnich w tej dys­cy­pli­nie. Młode ko­nie bę­dą mo­gły więc uczest­ni­czyć w 6 kon­kur­sach prze­zna­czo­nych tyl­ko dla nich.

Print Friendly, PDF & Email