Aktualności

Majówka na Torze Służewiec

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

Długi ma­jo­wy week­end to do­bra oka­zja do od­wie­dze­nia słu­że­wiec­kie­go to­ru. W so­bo­tę zo­sta­nie ro­ze­gra­nych osiem go­nitw, a w nie­dzie­lę siedem. 
Przed na­mi dłu­gi week­end i war­sza­wia­cy, któ­rzy po­zo­sta­ną w sto­li­cy bę­dą mo­gli spę­dzić chwi­lę na war­szaw­skim to­rze, gdzie w oto­cze­niu przy­ro­dy bę­dą śle­dzić zma­ga­nia ko­ni oraz jeźdź­ców w trak­cie go­nitw. W so­bo­tę wy­da­rze­nie roz­pocz­nie się o go­dzi­nie 13:30, a w nie­dzie­lę o go­dzi­nie 14:00 i za­koń­czą się oko­ło go­dzi­ny 18:00.
Spośród 15 go­nitw za­pla­no­wa­nych na ten week­end naj­cie­ka­wiej za­po­wia­da się ry­wa­li­za­cja o Nagrodę Strzegomia (nie­dzie­la, godz. 14:35), w któ­rej zmie­rzą się 3-​letnie ko­nie peł­nej krwi an­giel­skiej. Faworytem fa­chow­ców jest fran­cu­ski gnia­dosz Langfuhr. Oprócz nie­go li­czyć się bę­dą za­pew­ne Keep SmilingBronislav.
Ciekawie za­po­wia­da się tak­że go­ni­twa kla­czy z rocz­ni­ka der­bo­we­go, któ­re sta­ną na star­cie dwóch se­rii bie­gu o Nagrodę Dżamajki. Seria A ro­ze­gra­na zo­sta­nie w so­bo­tę o go­dzi­nie 17:35, se­ria B w nie­dzie­lę o go­dzi­nie 15:10. Rola fa­wo­ryt­ki w se­rii A przy­pad­nie tre­no­wa­nej przez Krzysztofa Ziemiańskiego Novelinie.
W so­bo­tę ro­ze­gra­na zo­sta­nie tak­że go­ni­twa uczniow­ska. Jest to wy­ścig pod­czas któ­re­go naj­młod­si sta­żem jeźdź­cy roz­pocz­ną Czempionat Młodych Jeźdźców. W ra­mach tej ry­wa­li­za­cji pod­czas ca­łe­go se­zo­nu ro­ze­gra­nych zo­sta­nie 8 go­nitw na war­szaw­skim to­rze. Ubiegłoroczną ry­wa­li­za­cję wy­grał Ireneusz Wójcik, któ­ry w tym ro­ku zwy­cię­żył w go­ni­twie Otwarcia Sezonu.
Z my­ślą o naj­młod­szych, jak co ty­dzień, przy­go­to­wa­ny zo­sta­nie plac za­baw przy Trybunie II.

Bilety:

  • do stre­fy B w ce­nie 5 zł,
  • do stre­fy A w ce­nie 15 zł,
  • ro­dzin­ny do stre­fy A (2+1) w ce­nie 25 zł.

Bilety do­stęp­ne są w ka­sach w dniu wy­ści­go­wym oraz w przed­sprze­da­ży on­li­ne na www.eventim.pl.
Więcej in­for­ma­cji na www.torsluzewiec.plFacebooku.

TorSluzewiec4

fot. Tor Służewiec

Print Friendly, PDF & Email