Aktualności

Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody – program konferencji

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Konferencje, · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się ze szczegółowym programem konferencji, któ­ra od­bę­dzie się w Białowieży, 22-​24 czerw­ca 2016 r.

Przedstawiamy rów­nież Kartę uczestnika do­ty­czą­cą zakwaterowania.

Pozostałe in­for­ma­cje znaj­du­ją się tutaj.

Print Friendly, PDF & Email